Ny sökning
FÖ0419

Ekonomistyrning I

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0419

Läsåret 2019/2020

Ekonomistyrning I (FÖ0419-20114), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ekonomistyrning I (FÖ0419-20114), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ekonomistyrning I (FÖ0419-20114), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ekonomistyrning I (FÖ0419-20114), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

FÖ0419 Ekonomistyrning I, 15,0 Hp

Introduction to Financial and Managerial Accounting

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Redovisning 9,00 1002
Kalkylering 6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och Ma C, Sh A.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i ekonomistyrning, inklusive redovisning och kalkylering. Efter genomgången kurs ska studenten ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med grundläggande ekonomiska frågeställningar i företag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Självständigt bokföra olika affärshändelser.
- Redogöra för kontoplanens innehåll och struktur, samt hur resultat- respektive balansräkning tas fram.
- Redogöra för grundläggande redovisningsprinciper.
- Genomföra grundläggande internredovisning.
- Redogöra för och tillämpa olika produktkalkyleringsmetoder.
- Visa förmåga att genomföra ekonomisk kalkylering i mindre företag, inklusive grundläggande kostnads-, bidrags- och investeringskalkyler, samt budget.
- Visa översiktliga kunskaper om budgeterings- och finansieringsproblematiken.
- Genomföra grundläggande räkenskapsanalyser.
- Visa förmåga att använda datorkalkylblad och redovisningsprogram som stöd i ekonomistyrningsuppgifter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment: dubbel bokföring och affärsredovisning, företags- och räkenskapsanalys, budgetering, internredovisning, produktkalkylering, samt investeringskalkylering.

Kursen bygger på grundläggande kunskaper i ekonomistyrning och utvecklar deltagarnas kompetens i redovisning och kalkylering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination samt deltagande i obligatoriska moment.
Examination sker genom tentamina, projektarbete, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, samt datalaborationer och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0388
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Redovisning - från bokföring till analys
Författare: Marton et al
ISBN: 9789144138596
2) Redovisning - från bokföring till analys (övningsbok)
Författare: Marton et al
ISBN: 9789144138602
3) Noas nävertråd AB: ett praktikfall i externredovisning
Författare: Alexandersson et al
ISBN: 9789144140919
4) Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Författare: Ax et al
ISBN: 9789147110957
5) Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar
Författare: Ax & Kullvén
ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Ekonomi - hållbar utveckling Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0419 Anmälningskod: SLU-20114 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%