Ny sökning
FÖ0421

Ledarskap och hållbarhet

Andra kursvärderingar för FÖ0421

Läsåret 2021/2022

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-M2115) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20076) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20137) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20036) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20025) 2016-11-01 - 2017-01-15

FÖ0421 Ledarskap och hållbarhet, 15,0 Hp

Leadership and sustainability

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuell uppsats 7,50 1002
Gruppuppgifter 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.
Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att diskutera olika ledarskapsperspektiv i små och stora företag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Karaktärisera ledarskapsprocesser i teori och praktik.
- Problematisera olika teoretiska ledarskapsperspektiv och dess konsekvenser.
- Använda alternativa perspektiv på ledarskap.

Innehåll

Kursen bygger på tematiska föreläsningar, samt obligatoriska grupp- och projektarbeten.

Kursen diskuterar olika perspektiv på ledarskap i små och stora företag, exempelvis strategi, kommunikation, struktur, kultur, resurser och entreprenörskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0411
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0421 Anmälningskod: SLU-20089 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%