Ny sökning
FÖ0422

Markbyggnads- och skötselekonomi

Kursen ska ge en branschförankrad kunskap om hur aktörerna organiserar och bedriver sin verksamhet. Kommunal parkverksamhet, bostadsföretag och anläggningsföretag utgör tillämpningsområdet sett ur landskapsingenjörens yrkesroll. Kursen fokuserar på upphandling, kalkylering, planering och drift av markbyggnads- och skötselprojekt. Arbetsformerna är föreläsningar och övningsuppgifter i kombination med tema- och projektuppgifter i grupp och enskilt.

Hej på er alla!

Ni är mycket välkomna till årets kurs och nu har jag lagt upp det preliminära schemat enligt rutinerna. Förhoppningsvis blir det bara mindre justeringar i det slutliga schemat.

Vi kommer att använda Canvas helt för kursen så här läggs bara schemat nu.

Vi har planerat för kurs på plats, men i rådande Coronaläge får vi dessvärre nog utgå från att kursen får genomföras digitalt. Jag återkommer med information om vi kan köra vissa delar på plats när vi startar kursen. Förra årets digitala version fungerade väl så ni kommer att få en lika bra kurs, men vi får inte bli så sociala på plats som vi skulle önska.

Återigen - Välkomna till kursen!

Anders och Elna

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0422-30248 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0422

Läsåret 2021/2022

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-X0098) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30098) 2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30092) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30012) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30100) 2018-02-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30177) 2017-02-16 - 2017-03-21

FÖ0422 Markbyggnads- och skötselekonomi, 7,5 Hp

Procurement, Construction and Management

Kursplan fastställd

2015-11-11

Ämnen

Företagsekonomi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp inom landskapsingenjörsprogrammet.

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge studenten grundläggande kunskap i den markbyggnads- och skötselekonomi som tillämpas i landskapsingenjörens olika yrkesroller.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för olika faser i ett byggprojekt samt för aktörernas roll i detta
- beskriva och analysera branschens olika organisations- och verksamhetsformer
- beskriva och analysera upphandlingsformer för utemiljö
- beräkna kostnader för markbyggnadsprojekt och skötselarbete
- upprätta tidsplanering för markbyggnadsprojekt och skötselarbeten

Innehåll

Kursen ska ge en branschförankrad kunskap om hur aktörerna organiserar och bedriver sin verksamhet. Kommunal parkverksamhet, bostadsföretag och anläggningsföretag utgör tillämpningsområdet sett ur landskapsingenjörens yrkesroll. Kursen fokuserar på upphandling, kalkylering, planering och drift av markbyggnads- och skötselprojekt. Arbetsformerna är föreläsningar och övningsuppgifter i kombination med tema- och projektuppgifter i grupp och enskilt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av redovisningar av grupparbeten, individuella uppgifter och individuell tentamen. För godkänd kurs krävs godkända redovisningar av grupparbeten och individuella uppgifter samt godkänd tentamen. Seminarier för redovisning är obligatoriska.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande kursen Grundkurs i företagande rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: FÖ0407
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Landskapsarkitektur
Kurskod: FÖ0422 Anmälningskod: SLU-30248 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%