Ny sökning
FÖ0425

Trainee-kurs i företagsledning inom lantbruks- och trädgårdsföretag

Kursen inleds med en vecka teoretisk översikt av litteratur kopplat till kursmålen. Därpå följer två perioder om vardera fyra veckor där studenten genomför två traineeperioder förlagt till två av kursledningen utvalda traineeföretag.
Under traineeperioderna studeras hur de redskap och metoder som litteraturen anger används i ett praktiskt ledarskap genom att studenten följer handledaren i det praktiska arbetet med operativt ledarskap innehållande arbete med att leda människor, fatta beslut, förhandla etc. Handledaren ska även intervjuas.
En andra uppgift under traineeperioderna är att på egen hand, men på uppdrag av handledaren, utreda mer långsiktiga frågeställningar än de operativa, t.ex. följa upp verksamhet, ta fram underlag till strategiska beslut etc. Minst en utredning måste ingå per praktikperiod.
En tredje uppgift under traineeperioderna är att samla fakta på ett mer vetenskapligt sätt kring en specifik fråga om företagsledande i syfte att bidra till kunskapen hur företagsledande går till i praktiken. Instruktioner kring detta ges av kursansvarig.
En fjärde uppgift under traineeperioderna är att arrangera ett studiebesök för kursansvarig på företaget.
Efter den andra traineeperioden hålls ett seminarium där varje student håller ett föredrag där gjorda erfarenheter under traineeperioden redovisas samt reflektioner kring vad som upplevts i förhållande vad teorin säger. Detta material ska även redovisas skriftligt.
Seminarier och traineeperioder är obligatoriska.

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0425-50052 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0425

FÖ0425 Trainee-kurs i företagsledning inom lantbruks- och trädgårdsföretag, 15,0 Hp

Trainee course in business management in agricultural and horticultural enterprises

Kursplan fastställd

2016-01-13

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 90 hp lantbruksvetenskap eller trädgårdsvetenskap och 15 hp företagsekonomi, eller
• 90 hp företagsekonomi och 15 hp lantbruksvetenskap, eller
• 90 hp nationalekonomi och 15 hp lantbruksvetenskap, eller
• 90 hp biologi och 15 hp lantbruksvetenskap samt 15 hp företagsekonomi.

Mål

Kursens syfte är att ge en övergripande förståelse och helhetssyn, såväl teoretiskt som praktiskt, då det gäller företagsledande arbetsuppgifter.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• Förklara strategisk, taktisk och operativ planering
• Beskriva marknads- och strategisk utveckling
• Värdera ekonomistyrning
• Reflektera över viktiga faktorer för ledarskap, medarbetarskap och organisation
• Delta i produktionsplanering och uppföljning
• Förstå och reflektera över hur bakomliggande faktorer påverkar företagsledandet.

Innehåll

Kursen inleds med litteraturstudier kopplade till kursmålen. Därefter har studenten två traineeperioder. Under dessa perioder skall studenten även arbeta med ett antal uppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig sammanställning av gjorda erfarenheter under traineeperioden samt reflektioner kring vad som upplevts i förhållande till vad teorin säger. Studenten skall även hålla ett föredrag om detta under ett seminarium. Seminarier och traineeperioder är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga uppgifter samt muntlig och skriftlig presentation. För godkänd kurs krävs närvaro på traineeföretag, deltagande i seminarier och godkända uppgifter samt godkänd muntlig och skriftlig presentation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är lämplig för studenter från lantmästare-kandidatprogrammet och trädgårdsingenjör; odling - kandidatprogrammet efter två års studier, samt studenter från agronom- och hortonomprogrammen efter tre års studier.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0425 Anmälningskod: SLU-50052 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%