Ny sökning
FÖ0426

Ekonomistyrning II

Välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen FÖ0426

Praktisk information inför kursen:

Här kommer mer information som är bra att veta för dig som student:

* Du måste registrera dig själv via Ladok Student och där kan du endast logga in efter att du skaffat ett SLU studentkonto. Mer informatino om hur du skapar ett studentkonto finns här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/

* Självregistreringen är öppen 210317-210329.

* Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen och ha tillgång till t.ex. Canvas.

* Du måste vara antagen och registrerad för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

* Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart, så att vi hinner ordna med särskilda arrangemang t.ex. vid examinationen. Intyg från Nais skall visas upp vid varje tillfälle. https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

* Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på ekon-adm@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

* Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

* Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila ekon-adm@slu.se för att få hjälp med att hämta ut en tentamen istället för att komma till kontoret då även vi arbetar på distans.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till ekon-adm@slu.se eller till FO0426Ekonomistyrning2@slu.se vid frågor.

Hälsningar, Administrationen

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0426-40086 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0426

Läsåret 2019/2020

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40071) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40143) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40102) 2018-03-21 - 2018-06-03

FÖ0426 Ekonomistyrning II, 15,0 Hp

Financial and Managerial Accounting II

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Extern redovisning 10,00 1002
Företagsstyrning 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp Företagsekonomi, varav minst 10 hp ekonomistyrning.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap i ekonomistyrning, särskilt inom externredovisning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för den externa redovisningens syfte och funktion utifrån befintlig referensram, samt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom externredovisning.
- Lösa grundläggande externredovisningsproblem, inklusive koncernredovisning, genom att tillämpa befintliga rekommendationer och praxis.
- Självständigt och kritiskt genomföra företags- och räkenskapsanalyser.
- Redogöra för hur miljö- och hållbarhetsredovisning kan genomföras och utformas.
- Redogöra för sambanden mellan externredovisningen och intern styrning/kontroll.
- Redogöra för sambanden mellan intern styrning/kontroll, organisation och strategi.
- Tillämpa ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning/kontroll.
- Reflektera över nyttan och begränsningar i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande.

Innehåll

Kursen består av två block: externredovisning och företagsstyrning.
Externredovisningsblocket inleder kursen, där vi börjar med en genomgång av gällande lagar, praxis och referensram på externredovisningsområdet samt en redogörelse för olika teoretiska perspektiv inom externredovisningen. Därpå följer en genomgång av värderingsproblematiken, hur den påverkar resultat och ställning, samt skattemässiga- och civilrättsliga skillnader när det gäller värdering. Kursen fortsätter sedan med en genomgång av kassaflödesanalys, räkenskapsanalys, introduktion till miljö- och hållbarhetsredovsning samt till koncernredovisning. Härefter tar företagsstyrningsblocket vid. Vi inleder detta med en genomgång av på vilket sätt externredovisningen kan användas till den interna styrningen, varpå vi diskuterar hur styrningen bör anpassas till företagets organisation och strategi, samt går igenom grundläggande ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning. Under hela kursens gång reflekterar vi över nyttan och begränsingarna i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier samt självstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0389 och FÖ0390
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Redovisningsteorins grunder
Författare: Fredrik Hartwig
ISBN: 9789144095578
2) Extern redovisning
Författare: Christer Johansson, Jan Marton, Gunvor Pautsch, Rolf Johansson
ISBN: 9789152349595
3) Extern redovisning Övningsbok
Författare: Christer Johansson, Jan Marton, Gunvor Pautsch, Rolf Johansson
ISBN: 9789152350430
4) Koncernredovisning*
Författare: Jörgen Carlsson, Niklas Sandell
ISBN: 9789147113514
Kommentar: *Valfri litteratur, inte obligatorisk
5) Kompendium i Koncernredovisning
Författare: Fredrik Hartwig
Kommentar: (Kompendiet finns i Canvas vid detta kursmoment)
6) Management Control Systems
Författare: Robert Anthony
ISBN: 9780077133269
7) Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion
Författare: Magnus Frostenson, Sven Helin
ISBN: 9789147127023
8) Artiklar (finns i Canvas):
Kommentar: Fagerström, A., & Hartwig, F. (2017). Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier. Balans: tidskrift för redovisning och revision, (4), 1-4.
9) Artiklar (finns i Canvas):
Kommentar: Hartwig, F., Fagerström, A., & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter-några reflektioner. Balans: tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28.
10) Artiklar (finns i Canvas):
Kommentar: Fagerström, A., Hartwig, F., & Cunningham, G. (2017). Accounting and auditing of sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10(1), 45-52.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0426 Anmälningskod: SLU-40086 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%