Ny sökning
FÖ0426

Ekonomistyrning II

Andra kursvärderingar för FÖ0426

Läsåret 2020/2021

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40086) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40071) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40143) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40102) 2018-03-21 - 2018-06-03

FÖ0426 Ekonomistyrning II, 15,0 Hp

Financial and Managerial Accounting II

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Extern redovisning 10,00 1002
Företagsstyrning 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp Företagsekonomi, varav minst 10 hp ekonomistyrning.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap i ekonomistyrning, särskilt inom externredovisning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för den externa redovisningens syfte och funktion utifrån befintlig referensram, samt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom externredovisning.
- Lösa grundläggande externredovisningsproblem, inklusive koncernredovisning, genom att tillämpa befintliga rekommendationer och praxis.
- Självständigt och kritiskt genomföra företags- och räkenskapsanalyser.
- Redogöra för hur miljö- och hållbarhetsredovisning kan genomföras och utformas.
- Redogöra för sambanden mellan externredovisningen och intern styrning/kontroll.
- Redogöra för sambanden mellan intern styrning/kontroll, organisation och strategi.
- Tillämpa ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning/kontroll.
- Reflektera över nyttan och begränsningar i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande.

Innehåll

Kursen består av två block: externredovisning och företagsstyrning.
Externredovisningsblocket inleder kursen, där vi börjar med en genomgång av gällande lagar, praxis och referensram på externredovisningsområdet samt en redogörelse för olika teoretiska perspektiv inom externredovisningen. Därpå följer en genomgång av värderingsproblematiken, hur den påverkar resultat och ställning, samt skattemässiga- och civilrättsliga skillnader när det gäller värdering. Kursen fortsätter sedan med en genomgång av kassaflödesanalys, räkenskapsanalys, introduktion till miljö- och hållbarhetsredovsning samt till koncernredovisning. Härefter tar företagsstyrningsblocket vid. Vi inleder detta med en genomgång av på vilket sätt externredovisningen kan användas till den interna styrningen, varpå vi diskuterar hur styrningen bör anpassas till företagets organisation och strategi, samt går igenom grundläggande ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning. Under hela kursens gång reflekterar vi över nyttan och begränsingarna i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier samt självstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0389 och FÖ0390
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0426 Anmälningskod: SLU-40104 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%