Ny sökning
FÖ0426

Ekonomistyrning II

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Ekonomistyrning II!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-03-01 till 2022-03-29. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut sin tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen på Institutionen för ekonomi

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för FÖ0426

Läsåret 2020/2021

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40086) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40071) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40143) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Ekonomistyrning II (FÖ0426-40102) 2018-03-21 - 2018-06-03

FÖ0426 Ekonomistyrning II, 15,0 Hp

Financial and Managerial Accounting II

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Extern redovisning 10,00 1002
Företagsstyrning 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp Företagsekonomi, varav minst 10 hp ekonomistyrning.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap i ekonomistyrning, särskilt inom externredovisning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för den externa redovisningens syfte och funktion utifrån befintlig referensram, samt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom externredovisning.
- Lösa grundläggande externredovisningsproblem, inklusive koncernredovisning, genom att tillämpa befintliga rekommendationer och praxis.
- Självständigt och kritiskt genomföra företags- och räkenskapsanalyser.
- Redogöra för hur miljö- och hållbarhetsredovisning kan genomföras och utformas.
- Redogöra för sambanden mellan externredovisningen och intern styrning/kontroll.
- Redogöra för sambanden mellan intern styrning/kontroll, organisation och strategi.
- Tillämpa ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning/kontroll.
- Reflektera över nyttan och begränsningar i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande.

Innehåll

Kursen består av två block: externredovisning och företagsstyrning.
Externredovisningsblocket inleder kursen, där vi börjar med en genomgång av gällande lagar, praxis och referensram på externredovisningsområdet samt en redogörelse för olika teoretiska perspektiv inom externredovisningen. Därpå följer en genomgång av värderingsproblematiken, hur den påverkar resultat och ställning, samt skattemässiga- och civilrättsliga skillnader när det gäller värdering. Kursen fortsätter sedan med en genomgång av kassaflödesanalys, räkenskapsanalys, introduktion till miljö- och hållbarhetsredovsning samt till koncernredovisning. Härefter tar företagsstyrningsblocket vid. Vi inleder detta med en genomgång av på vilket sätt externredovisningen kan användas till den interna styrningen, varpå vi diskuterar hur styrningen bör anpassas till företagets organisation och strategi, samt går igenom grundläggande ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning. Under hela kursens gång reflekterar vi över nyttan och begränsingarna i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier samt självstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0389 och FÖ0390

Betygskriterier för FÖ0426 Ekonomistyrning II, vårterminen 2022

Kursen betygsätts utifrån två moduler. Totala poäng kommer att sammanräknas utifrån tentaresultat plus eventuella bonuspoäng erhållna från tidigare inlämningsuppgifter i kursen.

Kod

Benämning

hp

Tentamen

Bonuspoäng från inlämningsuppgifter

Betyg

Vikt-andel för betyg

FÖ0426

Ekonomistyrning II

15 hp

U / 3 / 4 / 5

100 %

1002

Extern redovisning (modul 1)

10 hp

Max poäng: 60

Max poäng: 10

Betyg U: mindre än 36 p.

Betyg 3: minst 36 p. (60 % av tentamen)

Betyg 4: minst 48 p. (80 % av tentamen)

Betyg 5: minst 54 p. (90 % av tentamen)

66.6 %

1003

Företagsstyrning (modul 2)

5 hp

Max poäng: 50

Max poäng: 8

Betyg U: mindre än 30 p.

Betyg 3: minst 30 p. (60 % av tentamen) Betyg 4: minst 40 p. (80 % av tentamen)

Betyg 5: minst 45 p. (90 % av tentamen)

33.4 %

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3 Viktat betyg minst 3, d.v.s. varje modul uppnått minst betyg 3.

Betyg 4 Viktat betyg minst 4 (icke tillgänglig vid omtentamen)

Betyg 5 Viktat betyg minst 4,5 (icke tillgänglig vid omtentamen)

Bonuspoäng från inlämningsuppgifterna och seminarierna:

Modul 1b: mellan 0-7 poäng till tentor for modul 1

Modul 1d: mellan 0-3 poäng till tentor for modul 1

Modul 2a: mellan 0-4 poäng till tentor for modul 2

Modul 2b: mellan 0-4 poäng till tentor for modul 2

Se schemat för detaljer om delmoduler och uppgifter. Detaljerade betygsgränser för varje inlämningsuppgift och seminarium fastställs av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Betyg för respektive modul beräknas enligt följande:

Betyg 3: grundnivån nås på samtliga betygskriterier.

Betyg 4: grundnivån nås på samtliga betygskriterier, samt överbetygsnivån på det första kriteriet, samt ett ytterligare ett kriterium.

Betyg 5: grundnivån och överbetygsnivån nås på samtliga betygskriterier.

Betygskriterier för modul 1. Extern redovisning

1. Grundläggande aspekter

2. Externredovisningsproblem

3. Företags- & räkenskapsanalyser

Grundnivå

Redogöra för den externa redovisningens syfte och funktion utifrån befintlig referensram och olika teoretiska perspektiv

Lösa grundläggande externredovisningsproblem, inklusive koncernredovisning, genom att tillämpa befintliga lagar, rekommendationer och praxis

Självständigt och kritiskt genomföra företags- och räkenskapsanalyser

Överbetyg

Kunna kritiskt diskutera den externa redovisningens syfte och funktion utifrån befintlig referensram och olika teoretiska perspektiv.

Kunna kritiskt diskutera och uppvisa en djupare förståelse för grundläggande externredovisningsproblem genom att använda relevanta begrepp och teorier.

Kunna kritiskt diskutera och uppvisa en djupare förståelse för hur företags- och räkenskapsanalyser bäst genomförs.

Betygskriterier för modul 2. Företagsstyrning

1. Grundläggande aspekter

2. Kalkyler och metoder

3. Hållbarhetsredovisning

Grundnivå

Redogöra för:

• sambanden mellan externredovisningen och intern styrning/kontroll

• sambanden mellan intern styrning/kontroll, organisation och strategi

Tillämpa ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning/kontroll.

Redogöra över nyttan och begränsningar i ekonomisk information för långsiktigt hållbart företagande, samt hur hållbarhetsredovisning kan genomföras och utformas.

Överbetyg

Kunna kritiskt diskutera:

• sambanden mellan externredovisningen och intern styrning/kontroll

• sambanden mellan intern styrning/kontroll, organisation och strategi

Kunna kritiskt diskutera och argumentera för när olika ekonomiska kalkyler och metoder för intern styrning/kontroll bör användas, samt redogöra för fördelar och nackdelar förknippade med olika kalkyler och metoder.

Kunna argumentera över nyttan och begränsningar i hållbarhetsredovisning och uppvisa en djupare förståelse för hur hållbarhetsredovisning kan genomföras och utformas.

Kursledningen

Februari 2022

1) Redovisningsteorins grunder
Författare: Fredrik Hartwig
ISBN: 9789144095578
2) Extern redovisning
Författare: Christer Johansson, Jan Marton, Gunvor Pautsch, Rolf Johansson
ISBN: 9789152349595
3) Extern redovisning Övningsbok
Författare: Christer Johansson, Jan Marton, Gunvor Pautsch, Rolf Johansson
ISBN: 9789152350430
4) Koncernredovisning*
Författare: Jörgen Carlsson, Niklas Sandell
ISBN: 9789147113514
Kommentar: *Valfri litteratur, inte obligatorisk
5) Kompendium i Koncernredovisning
Författare: Fredrik Hartwig
Kommentar: (Kompendiet finns i Canvas vid detta kursmoment)
6) Management Control Systems
Författare: Robert Anthony
ISBN: 9780077133269
7) Redovisning för hållbarhet
Författare: Rimmel G. Arvidsson S., Beusch P., Hartmann B, Jonäll K, Sabelfeld S, Skoog M.
ISBN: 9789152343883

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0426 Anmälningskod: SLU-40104 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%