Ny sökning
FÖ0428

Marknadsföring

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Marknadsföring!

Vi träffas klockan 9.15, 2021-11-02 i sal N för kursintroduktion! Fastslaget schema hittar ni på Canvas.

Hälsningar Annie

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering på kurs görs i Ladok mellan 2021-10-18 och 2021-11-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination följer du instruktionerna som du finner i tentamensanmälan. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för ekonomi. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl. 12.30 – 14.30 på Institutionen för ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att mejla econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar
Administrationen

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för FÖ0428

Läsåret 2020/2021

Marknadsföring (FÖ0428-20116) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring (FÖ0428-20077) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Marknadsföring (FÖ0428-20138) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Marknadsföring (FÖ0428-20046) 2017-10-31 - 2018-01-14

FÖ0428 Marknadsföring, 15,0 Hp

Marketing

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Inlämningsuppgifter 2,00 1003
Projektarbete 8,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

kunskaper motsvarande allmän behörighet

Mål

Kursen erbjuder en övergripande introduktion till marknadsföring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förstå och redogöra centrala begrepp och modeller inom marknadsföringsområdet
- redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och i samhällsekonomin
- visa förmåga att tillämpa begrepp och modeller på frågeställningar i marknadsföring

Innehåll

Kursen innehåller:
- Centrala begrepp som är grundläggande inom marknadsföring såsom positionering, differentiering, segmentering, varumärke, prissättning, produktutveckling, kommunikation, påverkansåtgärder och distributionskanaler samt företagsetik och hållbar utveckling utifrån ett "triple bottom line"- perspektiv.
- Metoder och modeller för marknadsanalys och marknadsföringsplan. Centrala begrepp, metoder och modeller åskådliggörs i exempel från stora så väl som små- och medelstora företag inom jordbruk-, livsmedels-, skogs- och naturresursområdet

Kursen genomförs i kombination av schemalagda aktiviteter såsom föreläsningar och seminarier samt självstudier såsom litteraturstudier och förberedelser. Dessutom förväntas studenten genomföra och redovisa övningsmoment och/eller projekt arbete i grupp med stöd av handledning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt seminarie-/övningsmoment och/eller planering, handledning och redovisning av projektarbete, samt aktiv närvaro på gästföreläsningar.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0377

Betygskriterier för FÖ0428

Kursmål

HP

3

4

5

Tentamen U/3/4/5

5

Redogöra betydelsen av centrala begrepp och modeller inom marknadsföring; redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och samhällsekonomin

Redogöra förutsättningar och betydelsen av centrala begrepp och modeller inom marknadsföring; redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och samhällsekonomin

Redogöra förutsättningar och betydelsen av centrala begrepp och modeller inom marknadsföring; kritiskt redogöra för betydelsen av marknadsföringens funktion i företag, organisationer och samhällsekonomin

Inlämningsuppgifter G/U

2

Godkända inlämningar som är inlämnade under given tidsperiod.

Projektarbete G/U

8

Sammanställa en marknadsföringsplan som är tydligt disponerad och välskriven samt göra detta under given tidsperiod. Studenten kan sätta upp väl anpassade mål för en organisations marknadsföring och med grund i dessa genomföra utförliga analyser samt föreslå väl avvägda strategier, program och kontroller av måluppfyllelse. Studenten kan tydligt redogöra för sina slutsatser och ge välstrukturerad och konstruktiv återföring till andra studenter. Aktiv närvaro på seminarier kopplade till projektarbetet.

Betyg 4 eller 5 på tentamen kan endast fås vid ordinarie tentamenstillfälle och kurstillfällets första omtentamenstillfälle. Kurser som kompletteras utanför kursens tidsram examineras på skalan U-G.

1) Principles of Marketing: Scandinavian edition (2nd edition).
Författare: Kotler, P., Armstrong, G., och Parment
ISBN: Pearson Education Ltd, UK
Kommentar: Följande bok går också bra: Philip Kotler, Anders Parment. 2017. Marknadsföring: teori, strategi och praktik.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agrar ekonomi Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0428 Anmälningskod: SLU-20116 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%