Ny sökning
FÖ0430

Research methods – Master level distance course

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Research methods – Master level distance course!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-08-15 and 2022-08-29. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för FÖ0430

Läsåret 2022/2023

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-M1151)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10235)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10205)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10168)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-40128)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-20145)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-40051)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-20048)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

FÖ0430 Research methods – Master level distance course, 7,5 Hp

Research methods – Master level distance course

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Inlämningsuppgifter 3,0 0402
Forskningsplan 4,5 0403

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.

Engelska B.

Mål

Kursmålen är inriktade på metodaspekter inom akademiska studier. Delmålen syftar till en övergripande ambition att skapa förutsättningar för att studenten skall utveckla en förståelse för metodologiska aspekter i projekt och forskning.Efter genomförd kurs skall studenten ha förmåga att:

- redogöra för hur ansatsen har påverkats av forskningsmålen och etiska aspekter i ett projekt

- hantera begränsningar i vanligt använda ansatser, metoder för att samla och analysera data

- tolka och analysera en akademisk studie i en kritisk granskning

- presentera en forskningsplan med en artikulerad metodbeskrivning (som en del av en så kallad proposal)

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och arbete med webbaserade kunskapskällor. Kursen inleds med en teoretisk genomgång av faktorer som påverkar ansatser i ett forskningsprojekt. Genomgången inkluderar metoder för att analysera, presentera och kvalitetssäkra data. Med utgångspunkt i en medvetenhet om att metod innebär ett antal subjektiva val möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler i vilka följande val behandlas:

- forskarens roll

- presentation av en akademisk studie

- forskningsbidrag - teorins roll

- metoder för att samla data i fixa respektive flexibla forskningsansatser (till exempel, individuella intervjuer och medverkande intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär och dokument analys samt experiment)

- tekniker för att analysera data (till exempel , kodning, narrativ, regressionsanalys, faktoranalys, metaanalys och innehållsanalys).Den sista delen av kursen innebär för studenten att individuellt formulera en metoddel till ett planerat forskningsprojekt.Kursen genomförs med hjälp av obligatoriska litteraturstudier och individuella övningsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och/eller tentamen samt individuellt projektarbete.

För godkänt resultat krävs godkända inlämningsuppgifter och/eller tentamen samt godkänt individuellt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Bell, Emma, Bryman, Alan, and Harley, Bill. 2019. Business Research Methods. 5th ed. Oxford University Press.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0430 Anmälningskod: SLU-10151 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 25%