Ny sökning
FÖ0430

Research methods – Master level distance course

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-06-20

Andra kursvärderingar för FÖ0430

Läsåret 2019/2020

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10168) 2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-40128) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-20145) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-40051) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-20048) 2017-10-31 - 2018-01-14

FÖ0430 Research methods – Master level distance course, 7,5 Hp

Research methods – Master level distance course

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.
Engelska B.

Mål

Kursmålen är inriktade på metodaspekter inom akademiska studier. Delmålen syftar till en övergripande ambition att skapa förutsättningar för att studenten skall utveckla en förståelse för metodologiska aspekter i projekt och forskning.

Efter genomförd kurs skall studenten ha förmåga att:
- redogöra för hur ansatsen har påverkats av forskningsmålen och etiska aspekter i ett projekt
- hantera begränsningar i vanligt använda ansatser, metoder för att samla och analysera data
- tolka och analysera en akademisk studie i en kritisk granskning
- presentera en forskningsplan med en artikulerad metodbeskrivning (som en del av en så kallad proposal)

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och arbete med webbaserade kunskapskällor. Kursen inleds med en teoretisk genomgång av faktorer som påverkar ansatser i ett forskningsprojekt. Genomgången inkluderar metoder för att analysera, presentera och kvalitetssäkra data. Med utgångspunkt i en medvetenhet om att metod innebär ett antal subjektiva val möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler i vilka följande val behandlas:
- forskarens roll
- presentation av en akademisk studie
- forskningsbidrag - teorins roll
- metoder för att samla data i fixa respektive flexibla forskningsansatser (till exempel, individuella intervjuer och medverkande intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär och dokument analys samt experiment)
- tekniker för att analysera data (till exempel , kodning, narrativ, regressionsanalys, faktoranalys, metaanalys och innehållsanalys).

Den sista delen av kursen innebär för studenten att individuellt formulera en metoddel till ett planerat forskningsprojekt.

Kursen genomförs med hjälp av obligatoriska litteraturstudier och individuella övningsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och/eller tentamen samt individuellt projektarbete.
För godkänt resultat krävs godkända inlämningsuppgifter och/eller tentamen samt godkänt individuellt projektarbete.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Business Research Methods
Författare: Bell, E., Bryman, A. and Harley, B.
ISBN: 9780198809876
Kommentar: Other editions, incl. Swedish, will also suffice (though reading assignments are based on the 5th ed.
2) Sage Research Methods
Kommentar: This is Sage's on-line methods literature repository. Selected readings are given in Canvas-based course study guide. Access is available via SLU library.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0430 Anmälningskod: SLU-10205 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 10%