Ny sökning
FÖ0430

Research methods – Master level distance course

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0430

Läsåret 2022/2023

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10151)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-M1151)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10235)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10205)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-10168)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-40128)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-20145)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-40051)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Research methods – Master level distance course (FÖ0430-20048)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

FÖ0430 Research methods – Master level distance course, 7,5 Hp

Research methods – Master level distance course

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Inlämningsuppgifter 3,0 0402
Forskningsplan 4,5 0403

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.

Engelska B.

Mål

Kursmålen är inriktade på metodaspekter inom akademiska studier. Delmålen syftar till en övergripande ambition att skapa förutsättningar för att studenten skall utveckla en förståelse för metodologiska aspekter i projekt och forskning.Efter genomförd kurs skall studenten ha förmåga att:

- redogöra för hur ansatsen har påverkats av forskningsmålen och etiska aspekter i ett projekt

- hantera begränsningar i vanligt använda ansatser, metoder för att samla och analysera data

- tolka och analysera en akademisk studie i en kritisk granskning

- presentera en forskningsplan med en artikulerad metodbeskrivning (som en del av en så kallad proposal)

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och arbete med webbaserade kunskapskällor. Kursen inleds med en teoretisk genomgång av faktorer som påverkar ansatser i ett forskningsprojekt. Genomgången inkluderar metoder för att analysera, presentera och kvalitetssäkra data. Med utgångspunkt i en medvetenhet om att metod innebär ett antal subjektiva val möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler i vilka följande val behandlas:

- forskarens roll

- presentation av en akademisk studie

- forskningsbidrag - teorins roll

- metoder för att samla data i fixa respektive flexibla forskningsansatser (till exempel, individuella intervjuer och medverkande intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär och dokument analys samt experiment)

- tekniker för att analysera data (till exempel , kodning, narrativ, regressionsanalys, faktoranalys, metaanalys och innehållsanalys).Den sista delen av kursen innebär för studenten att individuellt formulera en metoddel till ett planerat forskningsprojekt.Kursen genomförs med hjälp av obligatoriska litteraturstudier och individuella övningsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och/eller tentamen samt individuellt projektarbete.

För godkänt resultat krävs godkända inlämningsuppgifter och/eller tentamen samt godkänt individuellt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Bell, Emma, Bryman, Alan, and Harley, Bill. 2019. Business Research Methods. 5th ed. Oxford University Press.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0430 Anmälningskod: SLU-30136 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 25%