Ny sökning
FÖ0435

Product Development and Innovation Systems in Horticulture

Dear all,

The course book Innovation management ant new product development by Trott is now available in a 7th ed., however both the 6th and the 7th ed. works well for this course.

Looking forward to meet you all soon,

Sara

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för FÖ0435

FÖ0435 Product Development and Innovation Systems in Horticulture, 15,0 Hp

Product Development and Innovation Systems in Horticulture

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Antagen till Horticultural Science – Master’s Programme eller kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp naturvetenskap eller 60 hp samhällsvetenskap, samt Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap i innovationsledning (innovation management) och produktutvecklingsprocesser, med tillämpning på de gröna näringarna.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för hur innovationsprocesser, olika utvecklingsstrategier och produktutveckling, inom trädgårdsområdet, kan ske utifrån långsiktiga hållbarhetsperspektiv,
- beskriva och redogöra för kunskaps- och innovationssystem, med tillämpning på trädgårdsområdet,
- resonera kring systemtänkande och visa förmåga att integrera flera olika systemperspektiv (t.ex. innovationssystem, kunskapssystem, produktionssystem, livsmedelssystem, företag/organisationer som system),
- förklara begreppet cirkulär och biobaserad ekonomi och hur dessa principer kan tillämpas inom trädgårdsområdet.

Innehåll

Kursen fokuserar på:
- teori i innovationsprocesser och produktutveckling.
- metoder för att analysera användares behov, önskemål och efterfrågan.
- hur innovations- och utvecklingsprocessen kan sammankopplas med fokus på slutanvändarnas behov, önskemål och efterfrågan.
- hur produkt- och innovationsprojekt planeras, genomförs och leds.
- att analysera problem och föreslå hållbara utvecklingsstrategier för att nå långsiktiga hållbarhetsmål.
- teorier om lärande organisationer.
- skriftlig- och muntlig kommunikation mot olika målgrupper.

En övergripande och central utgångspunkt är de tre dimensionerna: 1. Företagets interna processer, 2. Det sektoriella systemet (trädgårdsbranschen) och 3. Ett utökat perspektiv som omfattar sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer som påverkar den långsiktiga hållbarheten.

Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle
Medansvariga:
Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Grading criteria for the course Fö0435 - Product Development and Innovation Systems in Horticulture

Objective:

The aim of the course is to theoretical knowledge in innovation management and product development processes, with application on horticultural and agricultural firms.


On completion of the course, the student should be able to:
- explain and analyze how innovation processes, different developmental strategies and product development, within the horticultural sector, can be implemented based on long-term sustainability perspectives,
- describe and to give an account of knowledge- and innovation systems, with application to the horticultural sector,
- discuss systems thinking and show ability to integrate several different system perspectives (e.g. innovation system, knowledge system, product development system, firm/organization system),
- explain the concepts circular economy and biobased economy and how these principles may be applied within the horticultural area.

The course consists of seven mandatory exercises: Grades

 1. 1: A written individual report (IMS) F or 3
 2. 2: A written individual report (IMS) F or 3
 3. 3: A written individual report (VF) F, 3, 4 or 5
 4. 4: Written individual report (VSB) F, 3, 4 or 5
 5. 5: Oral presentation and written report (BT) F or 3
 6. 6: Individual written report (IMS) F, 3, 4 or 5
 7. 7: Plan and implement one student lecture (IMS) F or 3

Mandatory course elements: Presentations of exercises, field-trips, quizzes, workshops, seminars and participate in 4/5 student lectures.

The final grade is based on all exercises and mandatory parts included in the course.

Grading scale

Learning goal 1:

explain and analyze how innovation processes, different developmental strategies and product development, within the horticultural sector, can be implemented based on long-term sustainability perspectives,

Learning goal 2:

describe and to give an account of knowledge- and innovation systems, with application to the horticultural sector,

Learning goal 3:

discuss systems thinking and show ability to integrate several different system perspectives (e.g. innovation system, knowledge system, product development system, firm/organization system),

Learning goal 4:

explain the concepts circular economy and biobased economy and how these principles may be applied within the horticultural area.

3 - pass

The student has shown a goodability to:

- explain and analyze innovation processes

- describe different developmental strategies and product development

- suggest methods and tools that can be used

- discuss and problematize innovation processes and product development within the horticultural sector

- problematize the concepts of innovation and product development in relation to long-term sustainability perspectives

The student has shown a goodability to:

- describe and give an account of knowledge- and innovations systems, with application to the horticultural sector

- problematize the concepts knowledge- and innovations-systems in a horticultural context

The student has shown a good ability to:

-discuss the meanings of systems thinking

-describe different systems such as innovation system, knowledge system, product development system and firm/organization system

- describe how different system perspectives may interact and effect each other

The student has shown a goodability to:

- Describe the concepts of circular economy and biobased economy

- Apply the concepts of circular economy and biobased economy to the horticultural sector

4 – pass with credit

The student has shown a very goodability to:

- explain and analyze innovation processes

- describe different developmental strategies and product development

- discuss and problematize innovation processes and product development within the horticultural sector

- problematize the concepts of innovation and product development in relation to long-term sustainability perspectives

The student has shown a very good ability to:

-describe and give an account of knowledge- and innovations systems, with application to the horticultural sector

-problematize these concepts in a horticultural context

The student has shown a very goodability to:

-discuss the meanings of systems thinking

-describe different systems such as innovation system, knowledge system, product development system and firm/organization system

- describe how different system perspectives may interact and effect each other

5 – pass with distinction

The student has shown an excellentability to:

- explain and analyze innovation processes

- describe different developmental strategies and product development

- discuss and problematize innovation processes and product development within the horticultural sector

- problematize the concepts of innovation and product development in relation to long-term sustainability perspectives

The student has shown an excellent ability to:

-describe and give an account of knowledge- and innovations systems, with application to the horticultural sector

-problematize these concepts in a horticultural context

The student has shown an excellentability to:

-discuss the meanings of systems thinking

-describe different systems such as innovation system, knowledge system, product development system and firm/organization system

- describe how different system perspectives may interact and effect each other

1) Innovation management and new product development
Författare: Paul Trott
ISBN: 978-1-292-13342-3 or 978-1-292-25152-3
Kommentar: Dear all,  The course book Innovation management ant new product development by Trott is now available in a 7th ed., however both the 6th and the 7th ed. works well for this course. Looking forward to meet you all soon, Sara

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: FÖ0435 Anmälningskod: SLU-20069 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%