Ny sökning
FÖ0435

Product Development and Innovation Systems in Horticulture

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0435

Läsåret 2021/2022

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435-20069)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435-M2069)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435-20078)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435-20045)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435-20005)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

FÖ0435 Product Development and Innovation Systems in Horticulture, 15,0 Hp

Product Development and Innovation Systems in Horticulture

Ämnen

Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Antagen till Horticultural Science – Master’s Programme eller kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp naturvetenskap eller 60 hp samhällsvetenskap, samt Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap i innovationsledning (innovation management) och produktutvecklingsprocesser, med tillämpning på de gröna näringarna.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för hur innovationsprocesser, olika utvecklingsstrategier och produktutveckling, inom trädgårdsområdet, kan ske utifrån långsiktiga hållbarhetsperspektiv,

- beskriva och redogöra för kunskaps- och innovationssystem, med tillämpning på trädgårdsområdet,

- resonera kring systemtänkande och visa förmåga att integrera flera olika systemperspektiv (t.ex. innovationssystem, kunskapssystem, produktionssystem, livsmedelssystem, företag/organisationer som system),

- förklara begreppet cirkulär och biobaserad ekonomi och hur dessa principer kan tillämpas inom trädgårdsområdet.

Innehåll

Kursen fokuserar på:

- teori i innovationsprocesser och produktutveckling.

- metoder för att analysera användares behov, önskemål och efterfrågan.

- hur innovations- och utvecklingsprocessen kan sammankopplas med fokus på slutanvändarnas behov, önskemål och efterfrågan.

- hur produkt- och innovationsprojekt planeras, genomförs och leds.

- att analysera problem och föreslå hållbara utvecklingsstrategier för att nå långsiktiga hållbarhetsmål.

- teorier om lärande organisationer.

- skriftlig- och muntlig kommunikation mot olika målgrupper.En övergripande och central utgångspunkt är de tre dimensionerna: 1. Företagets interna processer, 2. Det sektoriella systemet (trädgårdsbranschen) och 3. Ett utökat perspektiv som omfattar sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer som påverkar den långsiktiga hållbarheten.Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Medansvariga:

Institutionen för biosystem och teknologi Institutionen för växtförädling Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: FÖ0435 Anmälningskod: SLU-20171 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%