Ny sökning
FÖ0438

Företagande 2

Generell information inför kursstart

P.g.a. Covid-19-situationen kommer kursen att ges på distans.

Lärarlaget

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0438-30198 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0438

Läsåret 2019/2020

Företagande 2 (FÖ0438-30235) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Företagande 2 (FÖ0438-30157) 2019-02-21 - 2019-03-25

FÖ0438 Företagande 2, 7,5 Hp

Business economics 2

Kursplan fastställd

2017-12-04

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp avslutade högskolestudier, varav minst 7,5 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom marknadsföring, samt fördjupade kunskaper inom ekonomistyrning med särskild tillämpning på mindre företag inom djurbranschen. Vidare syftar kursen till att integrera studenternas tidigare förvärvade kunskaper genom framtagandet av en affärsplan för ett mindre företag i speciellt djurbranschen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för centrala begrepp och modeller inom marknadsföringsområdet, med särskild tillämpning på mindre företag i speciellt djurbranschen.
- Självständigt kunna upprätta enklare budgetar samt produkt-, bidrags- och investeringskalkyler för mindre företag speciellt i djurbranschen, samt kunna värdera informationens tillförlitlighet.
- Utveckla en affärsplan för ett mindre företag speciellt i djurbranschen.

Innehåll

Kursen inleds med en serie föreläsningar och seminarier kring grundläggande marknadsföring samt fördjupande ekonomistyrning. Därefter följer ett självständigt syntesarbete där studenterna under handledning får upprätta en affärsplan för ett mindre företag speciellt i djurbranschen.
Kursen avslutas med ett slutseminarium där studenterna presenterar sina affärsplaner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom tentamen, skriftligt syntesarbete och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

För godkänt (3) ska du kunna:

- Redogöra för grundläggande marknadsföringsteori, inklusive varumärke, prissättning och kommunikation.

- Genomföra självkostnadskalkylering, finansiering och finansiell analys för mindre företag, speciellt inom djurbranschen.

- Använda för ekonomistyrning relevanta hjälpmedel.

- Redovisa projekt- och inlämningsuppgifter i såväl tal som skrift.

För godkänt (4) ska du kunna:

- Redogöra för och diskutera grundläggande marknadsföringsteori, inklusive varumärke, prissättning och kommunikation.

- Genomföra självkostnadskalkylering, finansiering och finansiell analys för mindre företag, speciellt inom djurbranschen.

- Använda för ekonomistyrning relevanta hjälpmedel.

- Redovisa och diskutera projekt- och inlämningsuppgifter i såväl tal som skrift.

För godkänt (5) ska du kunna:

- Diskutera och analysera grundläggande marknadsföringsteori, inklusive varumärke, prissättning och kommunikation.

- Genomföra självkostnadskalkylering, finansiering och finansiell analys för mindre företag, speciellt inom djurbranschen.

- Använda för ekonomistyrning relevanta hjälpmedel.

- Diskutera och analysera projekt- och inlämningsuppgifter i såväl tal som skrift.

- Visa på allmän självständighet under såväl praktiska som teoretiska moment.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0438 Anmälningskod: SLU-30198 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%