Ny sökning
FÖ0438

Företagande 2

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Företagande 2!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0438-30206 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0438

Läsåret 2020/2021

Företagande 2 (FÖ0438-30198) 2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Företagande 2 (FÖ0438-30235) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Företagande 2 (FÖ0438-30157) 2019-02-21 - 2019-03-25

FÖ0438 Företagande 2, 7,5 Hp

Business economics 2

Kursplan fastställd

2017-12-04

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp avslutade högskolestudier, varav minst 7,5 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom marknadsföring, samt fördjupade kunskaper inom ekonomistyrning med särskild tillämpning på mindre företag inom djurbranschen. Vidare syftar kursen till att integrera studenternas tidigare förvärvade kunskaper genom framtagandet av en affärsplan för ett mindre företag i speciellt djurbranschen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för centrala begrepp och modeller inom marknadsföringsområdet, med särskild tillämpning på mindre företag i speciellt djurbranschen.
- Självständigt kunna upprätta enklare budgetar samt produkt-, bidrags- och investeringskalkyler för mindre företag speciellt i djurbranschen, samt kunna värdera informationens tillförlitlighet.
- Utveckla en affärsplan för ett mindre företag speciellt i djurbranschen.

Innehåll

Kursen inleds med en serie föreläsningar och seminarier kring grundläggande marknadsföring samt fördjupande ekonomistyrning. Därefter följer ett självständigt syntesarbete där studenterna under handledning får upprätta en affärsplan för ett mindre företag speciellt i djurbranschen.
Kursen avslutas med ett slutseminarium där studenterna presenterar sina affärsplaner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom tentamen, skriftligt syntesarbete och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0438 Anmälningskod: SLU-30206 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%