Ny sökning
FÖ0439

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0439

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II (FÖ0439-30155)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II (FÖ0439-30261)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II (FÖ0439-30062)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II (FÖ0439-30064)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

FÖ0439 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II, 15,0 Hp

Business Economics for Rural Enterprises, part II

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomistyrning 1,0 0102
Projekt 2,0 0105
Inlämning 1,0 0103
Marknadsföring 5,0 0104
Ekonomistyrning 6,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp på grundnivå, varav minst

- 35 hp lantbruksvetenskap

- 15 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen angående företagande inom lantbrukets verksamhetsområde.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- identifiera, använda, förstå och utveckla olika hjälpmedel inom ekonomistyrning och marknadsföring,

- visa förmåga att planera, presentera och redogöra för utveckling av ett företag,

- förstå, analysera och presentera övergripande frågeställningar kring villkoren för företagande,

- förstå innebörden av ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart företagande.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, övningar och seminarier. Ett projektarbete i grupp ska genomföras och presenteras såväl skriftligt och muntligt. Projektarbetet avser att utveckla verksamheten inom ett företag (ekonomistyrningsfrågor, marknadsföring m.m.). Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen förekommer obligatoriskt deltagande vid moment som studiebesök, redovisningar, seminarier och föreläsningar av gästlärare.Kursen är uppdelad i fyra delar som examineras var för sig. Dessa fyra delar är

- ekonomistyrning (investeringskalkylering, finansiering, övergripande planering, räkenskapsanalys och cash management), 7 hp,

- marknadsföring (marknadsplanering, SWOT-analyser, prisstrategier, prissättning, distributionskedjor, marknadskommunikation m.m.), 5 hp,

- ett projekt i ekonomistyrning och marknadsföring, 2 hp,

- en inlämningsuppgift i ekonomistyrning, 1 hp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projekt, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i schemalagda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Rekommenderade förkunskaper motsvarande genomgången kurs Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del 1.För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: FÖ0382

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0439 Anmälningskod: SLU-30057 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%