Ny sökning
FÖ0440

Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem

2020-10-28
Curse start - in ZOOM + please register in zoom
We will not be able to meet in person the first day of the course, November 2nd (08.15-10.00) as planned due to Covid 19. Please log in, in zoom: https://slu-se.zoom.us/j/7550490044 Meeting ID: 755 049 0044 Passcode: 490044 Please make sure you have access to the course book at start of the course: Beltz, Frank-Martin & Peattie, Ken, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective, (2nd Ed.), John Wiley and Sons Ltd. Chichester, the UK. Please register for the course in Ladok Please check your SLU e-mail for an e-mail that is an invitation to the course Canvas page. You need to accept the invitation in order to access the Canvas page for the course. Looking forward to meeting you all - in zoom! :-) Cilla

2020-09-24
September 24th A preliminary schedule is now available under Time table.
The preliminary schedule is subject for change. Please make sure you have access to the course book right from the start of the course. Lectures are offered through zoom, and seminars are offered in class room meetings. Red parts in the attached schedule are mandatory in the course.

2020-08-31
Welcome to the course!
A preliminary schedule will be available before the start of the course. Please make sure you have access to the course book at start of the course. :-) Cilla

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0440

FÖ0440 Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem, 15,0 Hp

Management perspectives for sustainable food systems

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå
- Engelska 6

Mål

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt livsmedelsindustri. Den är baserad på en förståelse av värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner. Efter genomgången kurs kommer studenten att kunna:

- beskriva och argumentera för relevanta teorier inom marknadsföring, i synnerhet de som hänför sig till service, relationer och värde
- visa insikter och färdigheter rörande metoder och teorier samt deras begränsningar inom marknadsföring med avseende på hållbar utveckling
- bedöma akademiska studier av marknadsföringsstrategier i förhållande till den yttre miljön och organisationens resurser. Detta inkluderar även etiska aspekter av affärsutveckling
- utvärdera och tillämpa olika ansatser för hållbar utveckling inom marknadsföring
- tillämpa kunskap om strategi och marknadsföring i en föränderlig miljö med fokus på innovation och kommunikation
- definiera och kritiskt granska marknadsstrategiska utmaningar i den biobaserad industri, inklusive livsmedelssektorn.

Innehåll

Vad är grunderna för att göra livsmedelsrelaterade val? Kursen har sin grund i förståelse för hur konsumentbeteende utgör förutsättningar för företagsstrategier och marknadsutveckling som i sin förlängning utgör förutsättningar för cirkulär bioekonomi. Det är med det i åtanke som föreläsningar, seminarier och projekt genomförs med ett brett anslag på ämnet marknadsföring.

Kursen ger en Introduktion till viktiga marknadsföringskoncept, modeller och teorier: värdedefinitioner med avseende på hållbar utveckling, innovation management, intressentteori, "social practice theory", relations-marknadsföring, nätverk och "Corporate Social Responsibility" (CSR), samt systemrelaterade begreppet, "creating shared value" (CSV).

Kursen innehåller även Orientering om, och tillämpning av, metoder för marknadsundersökningar. Här läggs en grund i marknadsföringskoncept, för att skapa en epistemologisk insikt (Product Dominant Logic och Service Dominant Logic).

Kursen innehåller föreläsningar, (står nedan också) gästföreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete i vilka en fördjupad vokabulär utvecklas. Analytisk och värderande kompetens tränas också i fallfördjupningar och projekt.

Obligatoriska moment i kursen är övningar, seminarier, gästföreläsningar/ studiebesök samt aktivt deltagande i projektarbete. Projektarbetet i grupp innebär även tillfälle för att öva analytiska, mellanmänskliga och retoriska färdigheter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända seminarier, övningar och aktiv närvaro vid externa föreläsares medverkan eller studiebesök, projektrelaterade övningar samt godkända inlämningsuppgifter och tentamen.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Sustainability Marketing: A Global Perspective
Författare: Beltz & Peattie
Kommentar: This is the main course book - you will have articles as course literature as well, for lectures and seminars as well as projects.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0440 Anmälningskod: SLU-20166 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%