Ny sökning
FÖ0441

Företagsekonomi och livsmedelskedjan

Andra kursvärderingar för FÖ0441

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10236) 2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10206) 2020-08-31 - 2020-09-29

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10169) 2019-09-02 - 2019-10-01

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10168) 2018-09-03 - 2018-10-03

FÖ0441 Företagsekonomi och livsmedelskedjan, 7,5 Hp

Business economics and the food supply chain

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

180 hp avslutade studier på programmet Agronom – livsmedel.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för företagsbegreppet, företagens roll i samhället samt för hur ekonomisk information kan tas fram och användas i företag och organisationer. Vidare syftar kursen till att integrera studenternas tidigare kunskaper inom livsmedel med ekonomiska frågeställningar. Särskild betoning läggs vid de kvantitativa delarna inom företagsekonomin, dvs. vid ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för centrala grundbegrepp inom företagsekonomin,
- tillämpa grundläggande metoder inom ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering,
- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag,
- integrera företagsekonomin med tidigare kunskaper inom livsmedel genom att beskriva företagsekonomiska aspekter på ett problem inom livsmedelssektorn.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, obligatoriska seminarier och ett obligatoriskt projektarbete.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas produkt- och investeringskalkylering, ekonomisk information i resultat- och balansräkning samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom livsmedelsområdet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen sker till stora delar tillsammans med FÖ0381.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0441 Anmälningskod: SLU-10109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%