Ny sökning
FÖ0441

Företagsekonomi och livsmedelskedjan

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Företagsekonomi och livsmedelskedjan!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-08-15 till 2022-08-29. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för FÖ0441

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10236)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10206)

2020-08-31 - 2020-09-29

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10169)

2019-09-02 - 2019-10-01

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10168)

2018-09-03 - 2018-10-03

Kursplan

FÖ0441 Företagsekonomi och livsmedelskedjan, 7,5 Hp

Business economics and the food supply chain

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

180 hp avslutade studier på programmet Agronom – livsmedel.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för företagsbegreppet, företagens roll i samhället samt för hur ekonomisk information kan tas fram och användas i företag och organisationer. Vidare syftar kursen till att integrera studenternas tidigare kunskaper inom livsmedel med ekonomiska frågeställningar. Särskild betoning läggs vid de kvantitativa delarna inom företagsekonomin, dvs. vid ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- redogöra för centrala grundbegrepp inom företagsekonomin,

- tillämpa grundläggande metoder inom ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering,

- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag,

- integrera företagsekonomin med tidigare kunskaper inom livsmedel genom att beskriva företagsekonomiska aspekter på ett problem inom livsmedelssektorn.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, obligatoriska seminarier och ett obligatoriskt projektarbete.Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas produkt- och investeringskalkylering, ekonomisk information i resultat- och balansräkning samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom livsmedelsområdet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen sker till stora delar tillsammans med FÖ0381.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Betyg

Tentamen

Projektarbete

5

Förutom kriterierna för betygsnivå 3 och 4

 • Uppnå minst 90 % på tentamen

Studenten kan, genom projektarbete (eller motsvarande uppgift),

 • Redogöra för ett verksamhetsområde inom livsmedelskedjan ur ett företagsekonomiskt perspektiv
 • Skapa och kritiskt utvärdera en förbättringsåtgärd
 • Godkänd projektrapport med god struktur och referenshantering samt godkänd presentation och opponering av ett annat projektarbete

4

Förutom kriterierna för betygsnivå 3

 • Kan visa god förmåga att lösa företagsekonomiska problem samt motivera metodval som leder till en välgrundad lösning
 • Uppnå minst 80 % på tentamen

3

Studenten kan

 • redogöra för centrala begrepp inom företagsekonomi
 • Sammanställa och redogöra för grundläggande kalkyler och andra informationsverktyg inom företagsekonomi
 • analysera ekonomiska beslutsunderlag;
 • uppnå minst 60% på tentamen.

U

Uppnår inte 60% på tentamen

Ej genomfört godkänt projektarbete (eller motsvarande uppgift)

Litteraturlista

Den nya ekonomistyrningen (upplaga 5), bok med eLabb, Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén 9789147110957

https://www.adlibris.com/se/bok/den-nya-ekonomistyrningen-bok-med-elabb-9789147110957


Rekommenderad litteratur:

Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0441 Anmälningskod: SLU-10109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%