Ny sökning
FÖ0441

Företagsekonomi och livsmedelskedjan

2020-08-26
Länk till introduktionsföreläsning via Zoom
Per-Anders Langendahl is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Introduktion FÖ0441/FÖ0463/LK0363 Time: Aug 31, 2020 01:00 PM Stockholm Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/61513545087 Meeting ID: 615 1354 5087 Passcode: 190805 One tap mobile +46850500829,,61513545087# Sweden +46850520017,,61513545087# Sweden Dial by your location +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden Meeting ID: 615 1354 5087 Find your local number: https://slu-se.zoom.us/u/ccQGUHBwfR Join by SIP 61513545087@109.105.112.236 61513545087@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 615 1354 5087 Passcode: 190805

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0441-10206 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0441

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10206), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-01

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10206), Uppsala 2018-09-03 - 2018-10-03

FÖ0441 Företagsekonomi och livsmedelskedjan, 7,5 Hp

Business economics and the food supply chain

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

180 hp avslutade studier på programmet Agronom – livsmedel.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för företagsbegreppet, företagens roll i samhället samt för hur ekonomisk information kan tas fram och användas i företag och organisationer. Vidare syftar kursen till att integrera studenternas tidigare kunskaper inom livsmedel med ekonomiska frågeställningar. Särskild betoning läggs vid de kvantitativa delarna inom företagsekonomin, dvs. vid ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för centrala grundbegrepp inom företagsekonomin,
- tillämpa grundläggande metoder inom ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering,
- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag,
- integrera företagsekonomin med tidigare kunskaper inom livsmedel genom att beskriva företagsekonomiska aspekter på ett problem inom livsmedelssektorn.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, obligatoriska seminarier och ett obligatoriskt projektarbete.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas produkt- och investeringskalkylering, ekonomisk information i resultat- och balansräkning samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom livsmedelsområdet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen sker till stora delar tillsammans med FÖ0381.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betyg

Tentamen

Projektarbete

5

Förutom kriterierna för betygsnivå 3 och 4

 • Uppnå minst 90 % på tentamen

Studenten kan, genom projektarbete (eller motsvarande uppgift),

 • skapa och kritiskt utvärdera ekonomiskt beslutsunderlag med avseende på livsmedelskedjan
 • Diskutera ekonomiska förutsättningar och begränsningar inom livsmedelskedjan utifrån hållbarhets perspektiv
 • Godkänd projektrapport, presentation och opponering av ett annat projektarbete

4

Förutom kriterierna för betygsnivå 3

 • Kan visa förmåga att lösa företagsekonomiska problem, motivera metodval och göra en acceptabel lösning
 • Uppnå minst 80 % på tentamen

3

Studenten kan

 • redogöra för centrala begrepp inom företagsekonomi
 • Sammanställa och redogöra för grundläggande kalkyler och andra informationsverktyg inom företagsekonomi
 • analysera ekonomiska beslutsunderlag;
 • uppnå minst 60% på tentamen.

U

Uppnår inte 60% på tentamen

Ej genomfört godkänt projektarbete (eller motsvarande uppgift)

1) Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén
ISBN: 9789147110957
Kommentar: Rekommenderad litteratur: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0441 Anmälningskod: SLU-10206 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%