Ny sökning
FÖ0441

Företagsekonomi och livsmedelskedjan

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Företagsekonomi och livsmedelskedjan!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2021-08-16 till 2021-08-30. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0441-10236 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0441

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10206) 2020-08-31 - 2020-09-29

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10169) 2019-09-02 - 2019-10-01

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi och livsmedelskedjan (FÖ0441-10168) 2018-09-03 - 2018-10-03

FÖ0441 Företagsekonomi och livsmedelskedjan, 7,5 Hp

Business economics and the food supply chain

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

180 hp avslutade studier på programmet Agronom – livsmedel.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för företagsbegreppet, företagens roll i samhället samt för hur ekonomisk information kan tas fram och användas i företag och organisationer. Vidare syftar kursen till att integrera studenternas tidigare kunskaper inom livsmedel med ekonomiska frågeställningar. Särskild betoning läggs vid de kvantitativa delarna inom företagsekonomin, dvs. vid ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för centrala grundbegrepp inom företagsekonomin,
- tillämpa grundläggande metoder inom ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering,
- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag,
- integrera företagsekonomin med tidigare kunskaper inom livsmedel genom att beskriva företagsekonomiska aspekter på ett problem inom livsmedelssektorn.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, obligatoriska seminarier och ett obligatoriskt projektarbete.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas produkt- och investeringskalkylering, ekonomisk information i resultat- och balansräkning samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom livsmedelsområdet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen sker till stora delar tillsammans med FÖ0381.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betyg

Tentamen

Projektarbete

5

Förutom kriterierna för betygsnivå 3 och 4

 • Uppnå minst 90 % på tentamen

Studenten kan, genom projektarbete (eller motsvarande uppgift),

 • Identifiera ett företag med koppling till livsmedelskedjan och analysera dess verksamhetsområde och ekonomiska situation
 • Identifiera och kritiskt utvärdera en förbättringsåtgärd
 • Godkänd projektrapport med god struktur och referenshantering samt godkänd presentation och opponering av ett annat projektarbete

4

Förutom kriterierna för betygsnivå 3

 • Kan visa god förmåga att lösa företagsekonomiska problem samt motivera metodval som leder till en välgrundad lösning
 • Uppnå minst 80 % på tentamen

3

Studenten kan

 • redogöra för centrala begrepp inom företagsekonomi
 • Sammanställa och redogöra för grundläggande kalkyler och andra informationsverktyg inom företagsekonomi
 • analysera ekonomiska beslutsunderlag;
 • uppnå minst 60% på tentamen.

U

Uppnår inte 60% på tentamen

Ej genomfört godkänt projektarbete (eller motsvarande uppgift)

1) Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén
ISBN: 9789147110957
Kommentar: Rekommenderad litteratur: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0441 Anmälningskod: SLU-10236 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%