Ny sökning
FÖ0442

Lantbrukskooperativa företag

Information från kursledaren

Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course FÖ0442

The course will be held digitally. Use the Zoom-link: https://slu-se.zoom.us/j/6419284660

Practical information: Below you can find important information that is good to know for you as a student:

* You have to register yourself in the course via Ladok Student. You can only log in after you have obtained an SLU student account. More information about how to create a student account can be found here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

* The self-registration is open 210317-210329

* If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access study material.

* You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance.

* If you are entitled of extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at ekon-adm@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/

* If you cancel the course, you should immediately notify the educational administrators at ekon-adm@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register a non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

* You are automatically registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

* Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact ekon-adm@slu.se to get help with collection of your exam instead of coming to the office as we are, for the most part, working remotely. Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at ekon-adm@slu.se if you have any questions!

Kind regards, The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0442-40087 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0442

Läsåret 2022/2023

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40088)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40105)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2019/2020

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40072)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40116)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursplan

FÖ0442 Lantbrukskooperativa företag, 7,5 Hp

Agricultural cooperatives

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6.

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens syfte är att förmedla teoretisk kunskap om lantbrukskooperativa företag - varför de bildas, vilka deras huvudsakliga kännetecken är, styrsystemen i olika stora företag, samt vilka problem som kan uppstå inom företagets verksamhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för skälen till att lantbrukskooperativa företag bildas.

- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för de huvudsakliga egenskaperna hos lantbrukskooperativa företag, inklusive styrsystemen inom dessa.

- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för problem som kan uppstå då lantbrukskooperativa företag drivs.

- Problematisera skillnaderna mellan lantbrukskooperativa företag och andra typer av organisationer och företag, baserat på teorierna som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar och litteraturseminarier, baserade på akademiska tidskriftsartiklar, ett projektarbete, ett obligatoriskt studiebesök, obligatoriska gästföreläsningar samt en skriftlig tentamen.

I syfte att nå en förståelse för lantbrukskooperativa företag och dess organisationsstruktur, styrsystem, ledare och agentrelationer används relevanta teorier. Kursen behandlar olika lantbrukskooperativa företag, såväl i Sverige som utomlands.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska moment.
- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0396

Litteraturlista

  1. Information about the literature: Kommentar: The course is based on journal articles. Hence, no textbook has to be bought.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0442 Anmälningskod: SLU-40087 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%