Ny sökning
FÖ0442

Lantbrukskooperativa företag

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0442

Läsåret 2021/2022

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40105)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-M4105)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40087)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-M4087)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40072)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40116)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

FÖ0442 Lantbrukskooperativa företag, 7,5 Hp

Agricultural cooperatives

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6.

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens syfte är att förmedla teoretisk kunskap om lantbrukskooperativa företag - varför de bildas, vilka deras huvudsakliga kännetecken är, styrsystemen i olika stora företag, samt vilka problem som kan uppstå inom företagets verksamhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för skälen till att lantbrukskooperativa företag bildas.

- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för de huvudsakliga egenskaperna hos lantbrukskooperativa företag, inklusive styrsystemen inom dessa.

- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för problem som kan uppstå då lantbrukskooperativa företag drivs.

- Problematisera skillnaderna mellan lantbrukskooperativa företag och andra typer av organisationer och företag, baserat på teorierna som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar och litteraturseminarier, baserade på akademiska tidskriftsartiklar, ett projektarbete, ett obligatoriskt studiebesök, obligatoriska gästföreläsningar samt en skriftlig tentamen.

I syfte att nå en förståelse för lantbrukskooperativa företag och dess organisationsstruktur, styrsystem, ledare och agentrelationer används relevanta teorier. Kursen behandlar olika lantbrukskooperativa företag, såväl i Sverige som utomlands.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: FÖ0396

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0442 Anmälningskod: SLU-40088 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%