Ny sökning
FÖ0442

Lantbrukskooperativa företag

Welcome to the course!

I will shortly add information about the course here. /Karin

-----------------------------------------

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Agricultural cooperatives!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-03-01 and 2021-03-24. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Due to Covid, contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för FÖ0442

Läsåret 2021/2022

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-M4105) 2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40087) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-M4087) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40072) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Lantbrukskooperativa företag (FÖ0442-40116) 2019-03-26 - 2019-06-09

FÖ0442 Lantbrukskooperativa företag, 7,5 Hp

Agricultural cooperatives

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6.
Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens syfte är att förmedla teoretisk kunskap om lantbrukskooperativa företag - varför de bildas, vilka deras huvudsakliga kännetecken är, styrsystemen i olika stora företag, samt vilka problem som kan uppstå inom företagets verksamhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för skälen till att lantbrukskooperativa företag bildas.
- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för de huvudsakliga egenskaperna hos lantbrukskooperativa företag, inklusive styrsystemen inom dessa.
- Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter för att redogöra för problem som kan uppstå då lantbrukskooperativa företag drivs.
- Problematisera skillnaderna mellan lantbrukskooperativa företag och andra typer av organisationer och företag, baserat på teorierna som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar och litteraturseminarier, baserade på akademiska tidskriftsartiklar, ett projektarbete, ett obligatoriskt studiebesök, obligatoriska gästföreläsningar samt en skriftlig tentamen.
I syfte att nå en förståelse för lantbrukskooperativa företag och dess organisationsstruktur, styrsystem, ledare och agentrelationer används relevanta teorier. Kursen behandlar olika lantbrukskooperativa företag, såväl i Sverige som utomlands.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0396

Objectives according to the syllabus of the course

After having completed the course, the student should:

Have the theoretical background and skills to account for the reasons to form agricultural cooperatives.

Have the theoretical background and skills to account for the main characteristics of agricultural cooperatives, including the governance systems.

Have the theoretical background and skills to account for problems that may arise when running an agricultural cooperative.

Problematize the differences between agricultural cooperatives and other types of organizations and firms, based on theories treated in the course.

Grade 3

Account for why agricultural cooperatives are formed, using theoretical reasoning.

Account for the main characteristics of agricultural cooperatives, including the governance systems.

Account for problems that may arise when running an agricultural cooperative, using theoretical reasoning.

Describe the differences between agricultural cooperatives and other types of organizations and firms, using theoretical reasoning.

Grades 4 and 5

Be able to analyze reasons for agricultural cooperatives to form, using theoretical tools, and factors such as the value chain, type of agricultural product, and legal factors.

Be able to analyze the main characteristics of agricultural cooperatives, using theoretical tools, including the governance systems of these firms.

Be able to analyze problems that may arise when running an agricultural cooperative, using theoretical tools.

Be able to analyze the differences between agricultural cooperatives and other types of organizations and firms, using theoretical tools.

For a grade 4, two of the four criteria should be reached (+ all criteria at the 'Grade 3'-level). For a grade 5, three of the four criteria should be reached (+ all criteria at the 'Grade 3'-level).

A grade 4 or 5 can only be obtained after the exam on May 24, or after the re-exam in August, 2022

1) Information concerning the course literature:
Kommentar: The course is based on journal articles. Hence, no textbook has to be bought.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0442 Anmälningskod: SLU-40105 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%