Ny sökning
FÖ0443

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II

FÖ0443 Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II, 15,0 Hp

Entrepreneurship and Sustainable Development - organization theory II

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Litteratur och seminarier 13,00 1002
Fallstudie 2,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp företagsekonomi. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för entreprenörskapsforskningens begreppsbildning,
- diskutera interaktionen mellan individer och kontext i entreprenöriell utveckling, med stöd från teorin,
- använda organisationsteori för att analysera förändring och ledarskap i företag som utvecklas och växer,
-analysera och kritiskt diskutera hur entreprenöriell utveckling bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Kursen består av tre huvudaktiviteter, 1) föreläsningar och inläsning av akademiska artiklar, där deltagarnas grundförståelse för entreprenörskapslitteratur utvecklas; 2) fallseminarier, där deltagarnas analytiska förmåga utvecklas; och 3) ett empiriskt projekt, där ett kritiskt och reflektivt förhållningsätt stimuleras.

Kursen använder centrala organisationsteoretiska begrepp för att förstå och analysera etablering, utveckling och tillväxt i ny verksamhet. Förståelse för den utvecklingsprocess genom vilken en verksamhet går från att vara sårbart och ny, till att bli hållbar och etablerad står i fokus. Särskilt beaktas förändring, lärande, innovation och samspelet mellan ett öppet system och dess omgivning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0391
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0443 Anmälningskod: SLU-10141 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%