Ny sökning
FÖ0443

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-08-15 till 2022-08-29. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FÖ0443

Läsåret 2021/2022

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II (FÖ0443-10237)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II (FÖ0443-10207)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II (FÖ0443-10170)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II (FÖ0443-10233)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

FÖ0443 Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II, 15,0 Hp

Entrepreneurship and Sustainable Development - organization theory II

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Litteratur och seminarier 13,0 0202
Fallstudie 2,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp företagsekonomi. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- redogöra för entreprenörskapsforskningens begreppsbildning,

- diskutera interaktionen mellan individer och kontext i entreprenöriell utveckling, med stöd från teorin,

- använda organisationsteori för att analysera förändring och ledarskap i företag som utvecklas och växer,

-analysera och kritiskt diskutera hur entreprenöriell utveckling bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Kursen består av tre huvudaktiviteter, 1) föreläsningar och inläsning av akademiska artiklar, där deltagarnas grundförståelse för entreprenörskapslitteratur utvecklas; 2) fallseminarier, där deltagarnas analytiska förmåga utvecklas; och 3) ett empiriskt projekt, där ett kritiskt och reflektivt förhållningsätt stimuleras.Kursen använder centrala organisationsteoretiska begrepp för att förstå och analysera etablering, utveckling och tillväxt i ny verksamhet. Förståelse för den utvecklingsprocess genom vilken en verksamhet går från att vara sårbart och ny, till att bli hållbar och etablerad står i fokus. Särskilt beaktas förändring, lärande, innovation och samspelet mellan ett öppet system och dess omgivning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända inlämningsuppgifter.

Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0391

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Landström, Hans, and Marie Löwegren. 2009. Entreprenörskap Och Företagsetablering: Från Idé till Verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0443 Anmälningskod: SLU-10141 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%