Ny sökning
FÖ0443

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0443-10207 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0443

FÖ0443 Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II, 15,0 Hp

Entrepreneurship and Sustainable Development - organization theory II

Kursplan fastställd

2017-11-15

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp företagsekonomi. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för entreprenörskapsforskningens begreppsbildning,
- diskutera interaktionen mellan individer och kontext i entreprenöriell utveckling, med stöd från teorin,
- använda organisationsteori för att analysera förändring och ledarskap i företag som utvecklas och växer,
-analysera och kritiskt diskutera hur entreprenöriell utveckling bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Kursen består av tre huvudaktiviteter, 1) föreläsningar och inläsning av akademiska artiklar, där deltagarnas grundförståelse för entreprenörskapslitteratur utvecklas; 2) fallseminarier, där deltagarnas analytiska förmåga utvecklas; och 3) ett empiriskt projekt, där ett kritiskt och reflektivt förhållningsätt stimuleras.

Kursen använder centrala organisationsteoretiska begrepp för att förstå och analysera etablering, utveckling och tillväxt i ny verksamhet. Förståelse för den utvecklingsprocess genom vilken en verksamhet går från att vara sårbart och ny, till att bli hållbar och etablerad står i fokus. Särskilt beaktas förändring, lärande, innovation och samspelet mellan ett öppet system och dess omgivning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0391
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Entreprenörskap och företagsetablering – från idé till verklighet
Författare: Hans Landström & Marie Löwegren (red.)
ISBN: 978-91-44-02147-8

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå Kurskod: FÖ0443 Anmälningskod: SLU-10207 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%