Ny sökning
FÖ0443

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2021-08-16 till 2021-08-30. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för FÖ0443

FÖ0443 Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II, 15,0 Hp

Entrepreneurship and Sustainable Development - organization theory II

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Litteratur och seminarier 13,00 1002
Fallstudie 2,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp företagsekonomi. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för entreprenörskapsforskningens begreppsbildning,
- diskutera interaktionen mellan individer och kontext i entreprenöriell utveckling, med stöd från teorin,
- använda organisationsteori för att analysera förändring och ledarskap i företag som utvecklas och växer,
-analysera och kritiskt diskutera hur entreprenöriell utveckling bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Kursen består av tre huvudaktiviteter, 1) föreläsningar och inläsning av akademiska artiklar, där deltagarnas grundförståelse för entreprenörskapslitteratur utvecklas; 2) fallseminarier, där deltagarnas analytiska förmåga utvecklas; och 3) ett empiriskt projekt, där ett kritiskt och reflektivt förhållningsätt stimuleras.

Kursen använder centrala organisationsteoretiska begrepp för att förstå och analysera etablering, utveckling och tillväxt i ny verksamhet. Förståelse för den utvecklingsprocess genom vilken en verksamhet går från att vara sårbart och ny, till att bli hållbar och etablerad står i fokus. Särskilt beaktas förändring, lärande, innovation och samspelet mellan ett öppet system och dess omgivning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0391
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Entreprenörskap och företagsetablering – från idé till verklighet
Författare: Hans Landström & Marie Löwegren (red.)
ISBN: 978-91-44-02147-8

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0443 Anmälningskod: SLU-10237 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%