Ny sökning
FÖ0444

Innovation och Hållbar Utveckling

Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course FÖ0444

Practical information: Below you can find important information that is good to know for you as a student:

* You have to register yourself in the course via Ladok Student. You can only log in after you have obtained an SLU student account. More information about how to create a student account can be found here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

* The self-registration is open 210319-210329

* If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access study material.

* You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance.

* If you are entitled of extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at ekon-adm@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/

* If you cancel the course, you should immediately notify the educational administrators at ekon-adm@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register a non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

* You are automatically registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

* Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact ekon-adm@slu.se to get help with collection of your exam instead of coming to the office as we are, for the most part, working remotely. Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at ekon-adm@slu.se if you have any questions!

Kind regards, The administration

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0444-40088 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0444

Läsåret 2020/2021

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-M4088) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40073) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40122) 2019-03-26 - 2019-06-09

FÖ0444 Innovation och Hållbar Utveckling, 7,5 Hp

Innovation and Sustainability

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Engelska 6.
Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Produktion och konsumtion av varor och tjänster bidrar till ekonomisk tillväxt men orsakar även samhällsutmaningar såsom utarmning av naturresurser, föroreningar och klimat förändringar. Marknadens aktörer anses spela en viktig roll för att lösa dessa utmaningar genom innovation. Kursen fokuserar på innovation och hur sådana processer kan bidra till mer hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Teoretisera kring koncept och begrepp som belyser innovation för hållbar utveckling.
- Analysera och kritiskt reflektera kring innovation för hållbar utveckling i praktiken.

Innehåll

Kursen består av två delar. En teoretisk del som fokuserar på grundläggande begrepp och koncept om innovation för hållbar utveckling, vilket förmedlas genom föreläsningar och uppgifter. En empirisk del som fokuserar på innovation för hållbar utveckling i praktiken, vilket förmedlas genom fallstudier, studiebesök och/eller gästföreläsningar.

Kursen innehåller litteraturstudier, fallstudier och uppgifter som belyser miljöinnovation i praktiken.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och/eller godkända inlämningsuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment såsom seminarier, gästföreläsningar, och/eller studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0397

Grade

Individual assignments (70%)

Project (30%)

5

Demonstrate a deep and comprehensive understanding of key innovation concepts. A strong level of critical analysis of empirical illustration with relevant and clear theoretical connections and evidence of further reading and application to given context. A complete report with strong rhetoric and reference treatment. Turn in analytical assignments at set deadlines

Demonstrate a comprehensive understanding of models and relevant concepts. A good level of critical analysis of the case with relevant and clear theoretical connections and evidence of further reading. A well developed report with rhetoric and reference treatment.

Good assessment of another student report, where both merits and shortcomings are discussed.

4

Demonstrate a comprehensive understanding of key innovation concepts. A good level of critical analysis of empirical illustration with relevant theoretical connections to given context as well as evidence of further reading. Report with good rhetoric and reference treatment. Turn in analytical assignments at set deadlines

3

Demonstrate knowledge of key innovation concepts. A competent critical analysis – but meriting some criticisms in respect of the assessment criteria.

U

Insufficient understanding of the terms, models, principles and their application.

Insufficient understanding of concepts and their application; Inadequate assessment

1) Journal Papers

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0444 Anmälningskod: SLU-40088 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%