Ny sökning
FÖ0444

Innovation och Hållbar Utveckling

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0444

Läsåret 2021/2022

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40106)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-M4106)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40088)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-M4088)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40073)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40122)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

FÖ0444 Innovation och Hållbar Utveckling, 7,5 Hp

Innovation and Sustainability

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Engelska 6.

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Produktion och konsumtion av varor och tjänster bidrar till ekonomisk tillväxt men orsakar även samhällsutmaningar såsom utarmning av naturresurser, föroreningar och klimat förändringar. Marknadens aktörer anses spela en viktig roll för att lösa dessa utmaningar genom innovation. Kursen fokuserar på innovation och hur sådana processer kan bidra till mer hållbar utveckling.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Teoretisera kring koncept och begrepp som belyser innovation för hållbar utveckling.

- Analysera och kritiskt reflektera kring innovation för hållbar utveckling i praktiken.

Innehåll

Kursen består av två delar. En teoretisk del som fokuserar på grundläggande begrepp och koncept om innovation för hållbar utveckling, vilket förmedlas genom föreläsningar och uppgifter. En empirisk del som fokuserar på innovation för hållbar utveckling i praktiken, vilket förmedlas genom fallstudier, studiebesök och/eller gästföreläsningar.Kursen innehåller litteraturstudier, fallstudier och uppgifter som belyser miljöinnovation i praktiken.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och/eller godkända inlämningsuppgifter.Deltagande i obligatoriska moment såsom seminarier, gästföreläsningar, och/eller studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: FÖ0397

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0444 Anmälningskod: SLU-40094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%