Ny sökning
FÖ0444

Innovation och Hållbar Utveckling

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Innovation and Sustainability!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-03-01 and 2021-03-24. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Due to Covid, contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Andra kursvärderingar för FÖ0444

Läsåret 2020/2021

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40088) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-M4088) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40073) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Innovation och Hållbar Utveckling (FÖ0444-40122) 2019-03-26 - 2019-06-09

FÖ0444 Innovation och Hållbar Utveckling, 7,5 Hp

Innovation and Sustainability

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Engelska 6.
Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Produktion och konsumtion av varor och tjänster bidrar till ekonomisk tillväxt men orsakar även samhällsutmaningar såsom utarmning av naturresurser, föroreningar och klimat förändringar. Marknadens aktörer anses spela en viktig roll för att lösa dessa utmaningar genom innovation. Kursen fokuserar på innovation och hur sådana processer kan bidra till mer hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Teoretisera kring koncept och begrepp som belyser innovation för hållbar utveckling.
- Analysera och kritiskt reflektera kring innovation för hållbar utveckling i praktiken.

Innehåll

Kursen består av två delar. En teoretisk del som fokuserar på grundläggande begrepp och koncept om innovation för hållbar utveckling, vilket förmedlas genom föreläsningar och uppgifter. En empirisk del som fokuserar på innovation för hållbar utveckling i praktiken, vilket förmedlas genom fallstudier, studiebesök och/eller gästföreläsningar.

Kursen innehåller litteraturstudier, fallstudier och uppgifter som belyser miljöinnovation i praktiken.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och/eller godkända inlämningsuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment såsom seminarier, gästföreläsningar, och/eller studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0397
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0444 Anmälningskod: SLU-40106 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%