Ny sökning
FÖ0445

Marknadsföring, ansvarstagande och etik

Andra kursvärderingar för FÖ0445

Läsåret 2021/2022

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10238) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-M1238) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10208) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10171) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10231) 2018-09-03 - 2018-11-05

FÖ0445 Marknadsföring, ansvarstagande och etik, 15,0 Hp

Marketing, Responsibility and Ethics

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuella uppgifter 6,00 1002
Grupparbete 6,00 1003
Tentamen 3,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att problematisera etik och ansvarstagande inom marknadsföring med ett fokus på hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- kritiskt diskutera begränsningar inom marknadsföring i relation till hållbar utveckling,
- redogöra centrala begrepp och perspektiv för ansvarsfull marknadsföring och etik i olika sammanhang,
- analysera och kritiskt reflektera kring marknadsföring utifrån perspektivet etiskt och ansvarsfullt företagande.

Innehåll

Kursens delas in i två huvuddelar. En teoretisk del där aktiviteter såsom föreläsningar och uppgifter fokuserar på grundläggande begrepp och koncept för etisk och ansvarsfull marknadsföring. En empirisk del som innehåller aktiviteter såsom fallstudier, studiebesök och/eller gästföreläsningar som förankrar teoretiska koncept med empirisk kontext.

Kursen innehåller litteraturstudier, fallstudier och skrivuppgifter som belyser den konceptuella och empiriska utvecklingen inom marknadsföringsområdet med explicit hänsyn till sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska dimensioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0360
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0445 Anmälningskod: SLU-10145 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%