Ny sökning
FÖ0446

Företagsekonomiska forskningsmetoder

Andra kursvärderingar för FÖ0446

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-40089) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-M4089) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-40074) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-40118) 2019-03-26 - 2019-06-09

FÖ0446 Företagsekonomiska forskningsmetoder, 7,5 Hp

Research methods for business studies

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens övergripande syfte är att stödja utveckling av förståelse för metodologiska aspekter i projekt och forskning inom företagsekonomi, inklusive förståelse för hur metodval påverkar såväl process som resultat.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för hur forskningsmål och etiska aspekter påverkar ansatsvalet i ett projekt.
- Diskutera begränsningar i några vanliga ansatser, inklusive begränsningar med olika metoder för att samla och analysera data.
- Använda metodförståelse för att kritiskt tolka och diskutera en akademisk studie.
- Presentera en forskningsplan med en välmotiverad metodbeskrivning.

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur, diskussionsseminarier, och skrivuppgifter. Kursen inleds med en genomgång av olika filosofiska grunder som påverkar val av ansatser i ett forskningsprojekt, och följs av en översyn av vanliga metoder för att samla, analysera, presentera och kvalitetssäkra data i olika ansatser. Med utgångspunkt i en medvetenhet om att metod innebär ett antal subjektiva och/eller filosofiska val, möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler där olika teman behandlas (se nedan).

Kursen innehåller följande teman:
- forskarens roll
- delar och presentation av en akademisk studie ("logical fit" och retorik)
- relevans, forskningsbidrag och teorins roll
- olika metoder för att samla data i olika forskningsansatser (till exempel intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär, arkiv dokument och experiment)
- olika metoder för att analysera data (till exempel innehållsanalys, diskursanalys, regressionsanalys, faktoranalys och metaanalys).
- I den sista delen av kursen ska deltagarna individuellt formulera ett förslag till ett genomförbart forskningsprojekt. Förslaget ska innehålla en välutvecklad design och visa ett kritiskt reflektivt förhållningsätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0398
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0446 Anmälningskod: SLU-40087 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%