Ny sökning
FÖ0446

Företagsekonomiska forskningsmetoder

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Research methods for business studies!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-03-01 and 2021-03-24. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Due to Covid, contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för FÖ0446

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-M4107) 2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-40089) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-M4089) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-40074) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomiska forskningsmetoder (FÖ0446-40118) 2019-03-26 - 2019-06-09

FÖ0446 Företagsekonomiska forskningsmetoder, 7,5 Hp

Research methods for business studies

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskap motsvarande 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi. Kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens övergripande syfte är att stödja utveckling av förståelse för metodologiska aspekter i projekt och forskning inom företagsekonomi, inklusive förståelse för hur metodval påverkar såväl process som resultat.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för hur forskningsmål och etiska aspekter påverkar ansatsvalet i ett projekt.
- Diskutera begränsningar i några vanliga ansatser, inklusive begränsningar med olika metoder för att samla och analysera data.
- Använda metodförståelse för att kritiskt tolka och diskutera en akademisk studie.
- Presentera en forskningsplan med en välmotiverad metodbeskrivning.

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur, diskussionsseminarier, och skrivuppgifter. Kursen inleds med en genomgång av olika filosofiska grunder som påverkar val av ansatser i ett forskningsprojekt, och följs av en översyn av vanliga metoder för att samla, analysera, presentera och kvalitetssäkra data i olika ansatser. Med utgångspunkt i en medvetenhet om att metod innebär ett antal subjektiva och/eller filosofiska val, möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler där olika teman behandlas (se nedan).

Kursen innehåller följande teman:
- forskarens roll
- delar och presentation av en akademisk studie ("logical fit" och retorik)
- relevans, forskningsbidrag och teorins roll
- olika metoder för att samla data i olika forskningsansatser (till exempel intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär, arkiv dokument och experiment)
- olika metoder för att analysera data (till exempel innehållsanalys, diskursanalys, regressionsanalys, faktoranalys och metaanalys).
- I den sista delen av kursen ska deltagarna individuellt formulera ett förslag till ett genomförbart forskningsprojekt. Förslaget ska innehålla en välutvecklad design och visa ett kritiskt reflektivt förhållningsätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänt projektarbete.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0398

All passing grades require:

 • Accepted participation in a minimum of 5 of the 7 discussion seminars,
 • satisfactory completion (≥60%) of each of the 4 assignments, including the final research proposal.

Grades 3, 4 or 5 will be awarded based on the following criteria.

For a passing grade of 3, submitted work must demonstrate a correct understanding of:

 • basic terms and concepts used in discussion of methodology
 • different methodological approaches for conducting business studies research
 • the limitations associated with different methodological approaches
 • common methods and techniques used to collect and analyze data.
 • correct understanding of fundamental research design project.

For a passing grade of 4, submitted work must demonstrate an ability to:

 • present a rhetorically and logically well-developed research proposal
 • present well-grounded arguments for a methodological approach consistent with a clearly identified research aim.

For a passing grade of 5, students must:

 • present a final research proposal of high academic standard, within the agreed time frame
 • demonstrate understanding of the philosophical premises that underlie methodological approaches
 • show a well-developed ability of critical reflection in discussions of academic research and methodological choices.

Students are encouraged to collaborate and gather additional information and literature on assignments, but all work submitted for examination must be individually written, with proper referencing and acknowledgement of others' ideas. Ouriginal may be used to check for plagiarism.

1) Business Research Methods, 5th ed.
Författare: E. Bell, A. Bryman & B. Harley
ISBN: 9780198809876
Kommentar: Other editions, incl. Swedish, will also suffice (though reading assignments are based on the 5th edition numbering).
2) Sage Research Methods
Kommentar: Selected reading as given in the course study guide. Access available via SLU library.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0446 Anmälningskod: SLU-40107 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%