Ny sökning
FÖ0447

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs

Andra kursvärderingar för FÖ0447

Läsåret 2021/2022

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20113) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20117) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20078) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20135) 2018-11-06 - 2019-01-20

FÖ0447 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5 Hp

Basic Method Course in Business Studies

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering i företagsekonomisk metod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- formulera ett utkast till uppsats,
- redogöra för kvaliteterna i en välskriven problemformulering, samt diskutera hur man utvecklar teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering,
- översiktligt redogöra för olika metoder samt argumentera för och välja mellan dessa,
- utvärdera och diskutera innehållet i akademiska uppsatser.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt ett obligatoriskt utkast till uppsats.

Kursen bygger på tre delar:
1) Läsning och analys av akademiska uppsatser.
2) Studier av grundläggande teori om vetenskaplig metod.
3) Att formulera och diskutera utkast till en uppsats.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0394
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agrar ekonomi Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0447 Anmälningskod: SLU-20077 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%