Ny sökning
FÖ0447

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Grundläggande företagsekonomisk metodkurs!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering på kurs görs i Ladok mellan 2021-10-18 och 2021-11-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för ekonomi. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl. 12.30 – 14.30 på Institutionen för ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att mejla econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar
Kursens lärare och administrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0447-20113 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0447

Läsåret 2020/2021

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20117)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20078)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447-20135)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

FÖ0447 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5 Hp

Basic Method Course in Business Studies

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering i företagsekonomisk metod.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- formulera ett utkast till uppsats,

- redogöra för kvaliteterna i en välskriven problemformulering, samt diskutera hur man utvecklar teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering,

- översiktligt redogöra för olika metoder samt argumentera för och välja mellan dessa,

- utvärdera och diskutera innehållet i akademiska uppsatser.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt ett obligatoriskt utkast till uppsats.Kursen bygger på tre delar:

1) Läsning och analys av akademiska uppsatser.

2) Studier av grundläggande teori om vetenskaplig metod.

3) Att formulera och diskutera utkast till en uppsats.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända inlämningsuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0394

Betygskriterier

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs (FÖ0447), 7,5hp

Betygskriterier för godkänd kurs

För betyg 3 ska du kunna:

 • Redogöra för olika metoder, samt deras innebörd, förutsättningar och utmaningar. Kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Redogöra för kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Aktivt delta vid obligatoriska moment.

För betyg 4 ska du kunna:

 • Diskutera olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett sammanhängande och välutvecklat utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Genomföra kursen under given tidsperiod. Det innebär att seminarier, uppgifter, uppsatsutkast och tentamen (två ordinarie tentamenstillfällen) genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram för kursen.

För betyg 5 ska du kunna:

 • Analysera och kritiskt reflektera kring olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera och analysera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera och problematisera ett utkast till en uppsats.
 • Kritiskt utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen (betygsätts U-5), ett uppsatsutkast (betygsätts U-5) samt seminarier och uppgifter (betygsätts U-G). Givet att studenten har fått godkänt på samtliga Seminarier och uppgifter inom given tidsram, vägs betyget för tentan och uppsatsutkastet ihop till ett slutbetyg på kursen, där tentan viktas 55% och uppsatsutkastet 45%.

Observera att betyg 4 eller 5 på tentamen endast kan fås vid ordinarie tentamenstillfälle och kurstillfällets första omtentamenstillfälle, samt att betyg 4 eller 5 på uppsatsutkastet endast kan fås om utkastet är framtaget och inlämnat inom kursens tidsram. Kompletteringar utanför kursens tidsram examineras på skalan U-G.

Förtydning av de betygsskalor som nämns ovan:

U-5: Underkänt, Betyg 3, Betyg 4, Betyg 5

U-G: Underkänt, Godkänt

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0447 Anmälningskod: SLU-20113 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%