Ny sökning
FÖ0448

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0448

FÖ0448 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans, 7,5 Hp

Basic Method Course in Business Studies – distance course

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering i företagsekonomisk metod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- formulera ett utkast till uppsats,
- redogöra för kvaliteterna i en välskriven problemformulering, samt diskutera hur man utvecklar teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering,
- översiktligt redogöra för olika metoder samt argumentera för och välja mellan dessa,
- utvärdera och diskutera innehållet i akademiska uppsatser.

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och webbaserade diskussioner och grupparbeten (där så är möjligt).

Kursen delas upp i följande tre delar:
1) läsning och analys av valda akademiska uppsatser.
2) studier av grundläggande teori om vetenskaplig metod.
3) att formulera och diskutera utkast till en uppsats.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0427

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, distans (FÖ0448), 7,5hp

Betygskriterier för godkänd kurs

För betyg 3 ska du kunna:

 • Redogöra för olika metoder, samt deras innebörd, förutsättningar och utmaningar.
 • Kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Redogöra för kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Aktivt delta vid obligatoriska moment.

För betyg 4 ska du kunna:

 • Diskutera olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett sammanhängande och välutvecklat utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Genomföra kursen under given tidsperiod. Det innebär att seminarieuppgifter, uppsatsutkast och tentamen (två ordinarie tentamenstillfällen) genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram för kursen.

För betyg 5 ska du kunna:

 • Analysera och kritiskt reflektera kring olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera och analysera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera och problematisera ett utkast till en uppsats.
 • Kritiskt utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen (betygsätts U-5), ett uppsatsutkast (betygsätts U-5) samt seminarieuppgifter (betygsätts U-G). Givet att studenten har fått godkänt på samtliga seminarieuppgifter inom given tidsram, vägs betyget för tentan och uppsatsutkastet ihop till ett slutbetyg på kursen, där tentan viktas 55% och uppsatsutkastet 45%.

Observera att betyg 4 eller 5 på tentamen endast kan fås vid ett av de ordinarie tentamenstillfällena (två tentamenstillfällen ges inom ramen för kursen), samt att betyg 4 eller 5 på uppsatsutkastet endast kan fås om utkastet är framtaget och inlämnat inom kursens tidsram. Kurser som kompletteras utanför kursens tidsram examineras på skalan U-G.

Förtydning av de betygsskalor som nämns ovan:

U-5: Underkänt, Betyg 3, Betyg 4, Betyg 5

U-G: Underkänt, Godkänt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0448 Anmälningskod: SLU-20118 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%