Ny sökning
FÖ0448

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0448

Läsåret 2021/2022

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-40108)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20117)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-40083)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20118)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-40075)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20079)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-40125)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20141)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

FÖ0448 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans, 7,5 Hp

Basic Method Course in Business Studies – distance course

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering i företagsekonomisk metod.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- formulera ett utkast till uppsats,

- redogöra för kvaliteterna i en välskriven problemformulering, samt diskutera hur man utvecklar teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering,

- översiktligt redogöra för olika metoder samt argumentera för och välja mellan dessa,

- utvärdera och diskutera innehållet i akademiska uppsatser.

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och webbaserade diskussioner och grupparbeten (där så är möjligt).Kursen delas upp i följande tre delar:

1) läsning och analys av valda akademiska uppsatser.

2) studier av grundläggande teori om vetenskaplig metod.

3) att formulera och diskutera utkast till en uppsats.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0427

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0448 Anmälningskod: SLU-40078 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%