Ny sökning
FÖ0448

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans

Välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen FÖ0448

Praktisk information inför kursen:

Här kommer mer information som är bra att veta för dig som student:

* Du måste registrera dig själv via Ladok Student och där kan du endast logga in efter att du skaffat ett SLU studentkonto. Mer informatino om hur du skapar ett studentkonto finns här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/

* Självregistreringen är öppen 210317-210329.

* Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen och ha tillgång till t.ex. Canvas.

* Du måste vara antagen och registrerad för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

* Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart, så att vi hinner ordna med särskilda arrangemang t.ex. vid examinationen. Intyg från Nais skall visas upp vid varje tillfälle. https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

* Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på ekon-adm@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

* Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

* Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila ekon-adm@slu.se för att få hjälp med att hämta ut en tentamen istället för att komma till kontoret då även vi arbetar på distans.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till ekon-adm@slu.se vid frågor.

Hälsningar, Administrationen

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0448-40083 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0448

Läsåret 2021/2022

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20117) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20118) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-40075) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20079) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-40125) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans (FÖ0448-20141) 2018-11-06 - 2019-01-20

FÖ0448 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans, 7,5 Hp

Basic Method Course in Business Studies – distance course

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp företagsekonomi.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering i företagsekonomisk metod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- formulera ett utkast till uppsats,
- redogöra för kvaliteterna i en välskriven problemformulering, samt diskutera hur man utvecklar teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering,
- översiktligt redogöra för olika metoder samt argumentera för och välja mellan dessa,
- utvärdera och diskutera innehållet i akademiska uppsatser.

Innehåll

Kursen bygger främst på inläsning av litteratur och webbaserade diskussioner och grupparbeten (där så är möjligt).

Kursen delas upp i följande tre delar:
1) läsning och analys av valda akademiska uppsatser.
2) studier av grundläggande teori om vetenskaplig metod.
3) att formulera och diskutera utkast till en uppsats.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0427

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, distans (FÖ0448), 7,5hp

Betygskriterier för godkänd kurs

För betyg 3 ska du kunna:

 • Redogöra för olika metoder, samt deras innebörd, förutsättningar och utmaningar.
 • Kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Redogöra för kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Aktivt delta vid obligatoriska moment.

För betyg 4 ska du kunna:

 • Diskutera olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett sammanhängande och välutvecklat utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Genomföra kursen under given tidsperiod. Det innebär att seminarieuppgifter, uppsatsutkast och tentamen (två ordinarie tentamenstillfällen) genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram för kursen.

För betyg 5 ska du kunna:

 • Analysera och kritiskt reflektera kring olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera och analysera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera och problematisera ett utkast till en uppsats.
 • Kritiskt utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen (betygsätts U-5), ett uppsatsutkast (betygsätts U-5) samt seminarieuppgifter (betygsätts U-G). Givet att studenten har fått godkänt på samtliga seminarieuppgifter inom given tidsram, vägs betyget för tentan och uppsatsutkastet ihop till ett slutbetyg på kursen, där tentan viktas 55% och uppsatsutkastet 45%.

Observera att betyg 4 eller 5 på tentamen endast kan fås vid ett av de ordinarie tentamenstillfällena (två tentamenstillfällen ges inom ramen för kursen), samt att betyg 4 eller 5 på uppsatsutkastet endast kan fås om utkastet är framtaget och inlämnat inom kursens tidsram. Kurser som kompletteras utanför kursens tidsram examineras på skalan U-G.

Förtydning av de betygsskalor som nämns ovan:

U-5: Underkänt, Betyg 3, Betyg 4, Betyg 5

U-G: Underkänt, Godkänt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Agrar ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0448 Anmälningskod: SLU-40083 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%