Ny sökning
FÖ0449

Företagsbeslut & mikroekonomi

Andra kursvärderingar för FÖ0449

Läsåret 2021/2022

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20118) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20113) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20080) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20140) 2018-11-06 - 2019-01-20

FÖ0449 Företagsbeslut & mikroekonomi, 7,5 Hp

Managerial economics

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp företagsekonomi samt 15 hp nationalekonomi motsvarande "Mikroekonomi I med matematik".

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och matematisk metod ur ett företagsperspektiv. Kursen betonar strategiska aspekter som företag har att beakta och hur mikroekonomisk teori kan bidra till bättre förståelse av konsumentbeteende och marknader, ur företagets perspektiv optimala produktions- och investerings- och finansieringsbeslut samt prissättning. Kursen ger grundläggande verktyg som är centrala för ekonomiska, matematiska och statistiska företagsanalyser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att ur ett företagsperspektiv analysera konsumentbeteende och marknader,
- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera företags produktions-, investerings- och finansieringsbeslut,
- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera alternativa prissättningsstrategier,
- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera strategiskt beteende mellan företag,
- använda mikroekonomisk teori och matematisk metod för att ta fram numeriska beslutsunderlag för företag,
- tilllämpa regressionsanalys för att ta fram beslutsunderlag för företag, samt
- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag.
Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i hur mikroekonomisk teori och matematisk metod kan användas för att ta fram beslutsunderlag för företag och för att analysera optimala och strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv. Kursen baseras till stor del på applikationer som analyseras med matematisk metod. Under kursens gång får studenterna även arbeta med att ta fram statistiska beslutsunderlag (regressionsanalys).

Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan. Efter det går vi igenom företagets optimala produktionsbeslut. Vi diskuterar sedan företagets investerings- och finansieringsbeslut samt alternativa prissättningsstrategier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen samt godkända datorövningar och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0395
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0449 Anmälningskod: SLU-20086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%