Ny sökning
FÖ0449

Företagsbeslut & mikroekonomi

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0449

Läsåret 2019/2020

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20113), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20113), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

FÖ0449 Företagsbeslut & mikroekonomi, 7,5 Hp

Managerial economics

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp företagsekonomi samt 15 hp nationalekonomi motsvarande "Mikroekonomi I med matematik".

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och matematisk metod ur ett företagsperspektiv. Kursen betonar strategiska aspekter som företag har att beakta och hur mikroekonomisk teori kan bidra till bättre förståelse av konsumentbeteende och marknader, ur företagets perspektiv optimala produktions- och investerings- och finansieringsbeslut samt prissättning. Kursen ger grundläggande verktyg som är centrala för ekonomiska, matematiska och statistiska företagsanalyser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att ur ett företagsperspektiv analysera konsumentbeteende och marknader,
- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera företags produktions-, investerings- och finansieringsbeslut,
- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera alternativa prissättningsstrategier,
- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera strategiskt beteende mellan företag,
- använda mikroekonomisk teori och matematisk metod för att ta fram numeriska beslutsunderlag för företag,
- tilllämpa regressionsanalys för att ta fram beslutsunderlag för företag, samt
- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag.
Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i hur mikroekonomisk teori och matematisk metod kan användas för att ta fram beslutsunderlag för företag och för att analysera optimala och strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv. Kursen baseras till stor del på applikationer som analyseras med matematisk metod. Under kursens gång får studenterna även arbeta med att ta fram statistiska beslutsunderlag (regressionsanalys).

Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan. Efter det går vi igenom företagets optimala produktionsbeslut. Vi diskuterar sedan företagets investerings- och finansieringsbeslut samt alternativa prissättningsstrategier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen samt godkända datorövningar och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0395
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Managerial Economics -Theory, Applications, and Cases
Författare: Allen, Weigelt, Doherty, Mansfield
ISBN: 9780393120059
Kommentar: Kompletterande litteratur på avsnittet kapital kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan på Canvas. Kursboken kompletteras under kursens gång med vetenskapliga artiklar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0449 Anmälningskod: SLU-20113 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%