Ny sökning
FÖ0449

Företagsbeslut & mikroekonomi

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Företagsbeslut & mikroekonomi!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering på kurs görs i Ladok mellan 2021-10-18 och 2021-11-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination följer du instruktionerna som du finner i tentamensanmälan. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för ekonomi. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl. 12.30 – 14.30 på Institutionen för ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid är det bäst att mejla econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar
Administrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0449-20118 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0449

Läsåret 2020/2021

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20113)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20080)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Företagsbeslut & mikroekonomi (FÖ0449-20140)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

FÖ0449 Företagsbeslut & mikroekonomi, 7,5 Hp

Managerial economics

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp företagsekonomi samt 15 hp nationalekonomi motsvarande "Mikroekonomi I med matematik".

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och matematisk metod ur ett företagsperspektiv. Kursen betonar strategiska aspekter som företag har att beakta och hur mikroekonomisk teori kan bidra till bättre förståelse av konsumentbeteende och marknader, ur företagets perspektiv optimala produktions- och investerings- och finansieringsbeslut samt prissättning. Kursen ger grundläggande verktyg som är centrala för ekonomiska, matematiska och statistiska företagsanalyser.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att ur ett företagsperspektiv analysera konsumentbeteende och marknader,

- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera företags produktions-, investerings- och finansieringsbeslut,

- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera alternativa prissättningsstrategier,

- tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera strategiskt beteende mellan företag,

- använda mikroekonomisk teori och matematisk metod för att ta fram numeriska beslutsunderlag för företag,

- tilllämpa regressionsanalys för att ta fram beslutsunderlag för företag, samt

- kritiskt utvärdera och förhålla sig till ekonomiska beslutsunderlag.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i hur mikroekonomisk teori och matematisk metod kan användas för att ta fram beslutsunderlag för företag och för att analysera optimala och strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv. Kursen baseras till stor del på applikationer som analyseras med matematisk metod. Under kursens gång får studenterna även arbeta med att ta fram statistiska beslutsunderlag (regressionsanalys).Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan. Efter det går vi igenom företagets optimala produktionsbeslut. Vi diskuterar sedan företagets investerings- och finansieringsbeslut samt alternativa prissättningsstrategier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen samt godkända datorövningar och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0395

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Managerial Economics -Theory, Applications, and Cases Författare: Allen, Weigelt, Doherty, Mansfield ISBN: 9780393120059 Kommentar: Kursboken kompletteras med utdrag ur "Corporate finance" av Ross, Westerfield & Jaffe, sida 75-87.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0449 Anmälningskod: SLU-20118 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%