Ny sökning
FÖ0453

Organisering i den gröna sektorn – Organisationsteori I

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0453-10198 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0453

FÖ0453 Organisering i den gröna sektorn – Organisationsteori I, 15,0 Hp

Organizing in the green industry - Organizational theory I

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgift 3,00 1002
Tentamen 12,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för företagsekonomi och kunskaper kring de begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.
- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden.
- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller i övningar.
- Tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv.
- Översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel och dess betydelse i samhället.
- Söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar och gästföreläsningar, seminarier, övningar, och studiebesök.

Kursen ger en introduktion till företagets värld och organisationsteoretiska perspektiv, med exempel från lantbruksföretag.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända seminarier.
Godkända övningar.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0392, LB0077, MX0111 samt FÖ0418
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Organisationsteori: Struktur - Kultur - Processer
Författare: Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lindkvist
ISBN: 9789147077755
Kommentar: Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2014. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaks till 2006.
2) Ska hela Sverige leva?
Författare: Formas Fokuserar
ISBN: 978-91-540-6013-9
Kommentar: Finns som tryckt exemplar hos t ex Adlibris eller som pdf hos formas (gå till pdfen genom att klicka på rubriken)
3) En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap
Författare: Brad Jackson & Ken Parry
ISBN: 978-91-44-06653-0
4) Övrig litteratur tillkommer
Kommentar: Artiklar och övrig litteratur meddelas under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0453 Anmälningskod: SLU-10198 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%