Ny sökning
FÖ0454

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0454

Läsåret 2021/2022

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30207)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-M3207)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30183)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30169)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30195)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

FÖ0454 Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin, 15,0 Hp

Value Chains and Networks in the Bio-Economy

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Examination 6,0 0302
Project work 6,0 0303
Active participation 3,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att utveckla de analytiska kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå värdekedjor och nätverk inom jordbruks- och livsmedelssektorn, och deras betydels i en biobaserad ekonomi. Avancerade kunskaper och färdigheter utvecklas genom att kombinera nyinstitutionell ekonomi, såsom transaktionskostnadsteori, kontraktteori och agentteori, med teorier kring strategiskt beslutsfattande. Kursen fokuserar på olika typer av system inom jordbruks- och livsmedelssektorn och innefattar lokal, korta, långa och globala värdekedjor, samt multinationella hierarkier, kooperativ och producentorganisationer inom olika institutionella kontext.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- analysera hur värdekedjor styrs och organiseras i jordbruks- och livsmedelssektorn i en biobaserad ekonomi,

- analysera olika typer av organisationsformer och styrsystem för värdekedjor i jordbruks- och livsmedelssektorn,

- tillämpa kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för att analysera organisation och styre i värdekedjor,

- kartlägga och analysera betydelsen av värdkedjor och organisationer inom jordbruks- och livsmedelssektorn inom olika institutionella miljöer i olika länder,

- kartlägga och analysera nätverk mellan individer och organisationer i jordbruks- och livsmedelssektorns värdekedjor.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av en uppsättning litteraturseminarier, gästföreläsningar med representanter från lantbrukssektorn och livsmedelsindustrin samt fallstudier värdekedjor.Kursen använder empiriska exempel från bl a lantbrukssektorn, livsmedelsindustrin och bioekonomin, i Sverige, Europa och i utvecklingsländer. Olika teoretiska perspektiv och analytiska metoder används: industriell ekonomi, organisationsteori, transaktionskostnadsteori, agentteori, nyinstitutionell ekonomi, analys av sociala nätverk samt värdekedjans management.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända projektuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0420

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0454 Anmälningskod: SLU-30133 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%