Ny sökning
FÖ0454

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Value Chains and Networks in the Bio-Economy!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-01-01 and 2021-01-17. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
Hanna & Jeanette, educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0454-30207 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0454

Läsåret 2021/2022

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-M3207)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30183)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30169)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin (FÖ0454-30195)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

FÖ0454 Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin, 15,0 Hp

Value Chains and Networks in the Bio-Economy

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Examination 6,0 0302
Project work 6,0 0303
Active participation 3,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att utveckla de analytiska kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå värdekedjor och nätverk inom jordbruks- och livsmedelssektorn, och deras betydels i en biobaserad ekonomi. Avancerade kunskaper och färdigheter utvecklas genom att kombinera nyinstitutionell ekonomi, såsom transaktionskostnadsteori, kontraktteori och agentteori, med teorier kring strategiskt beslutsfattande. Kursen fokuserar på olika typer av system inom jordbruks- och livsmedelssektorn och innefattar lokal, korta, långa och globala värdekedjor, samt multinationella hierarkier, kooperativ och producentorganisationer inom olika institutionella kontext.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- analysera hur värdekedjor styrs och organiseras i jordbruks- och livsmedelssektorn i en biobaserad ekonomi,

- analysera olika typer av organisationsformer och styrsystem för värdekedjor i jordbruks- och livsmedelssektorn,

- tillämpa kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för att analysera organisation och styre i värdekedjor,

- kartlägga och analysera betydelsen av värdkedjor och organisationer inom jordbruks- och livsmedelssektorn inom olika institutionella miljöer i olika länder,

- kartlägga och analysera nätverk mellan individer och organisationer i jordbruks- och livsmedelssektorns värdekedjor.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av en uppsättning litteraturseminarier, gästföreläsningar med representanter från lantbrukssektorn och livsmedelsindustrin samt fallstudier värdekedjor.Kursen använder empiriska exempel från bl a lantbrukssektorn, livsmedelsindustrin och bioekonomin, i Sverige, Europa och i utvecklingsländer. Olika teoretiska perspektiv och analytiska metoder används: industriell ekonomi, organisationsteori, transaktionskostnadsteori, agentteori, nyinstitutionell ekonomi, analys av sociala nätverk samt värdekedjans management.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända projektuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0420

Betygskriterier

Grade

Learning Outcomes (LOs)

LO1

LO2

LO3

LO4

LO5

5

The student discusses relationships and governance of agri-food value chains in the bio-economy from theoretical and applied perspectives.

The student thoroughly analyzes and discusses different organizational forms and governance structures in the agri-food value chain

The student demonstrates a critical approach to reported findings from the analysis of the organization and governance in value chains, with relevant theoretical connections.

The student critically analyzes and compares the roles of agri-food value chain and organizations in a variety of institutional environments.

The student assess networks of linkages between individuals and organizations in agri-food value chains and argues for possible alternative networks in agri-food value chains.

4

The student explains concepts related to value chains and networks in the bioeconomy correctly.

The student selects appropriate methods to analyze various organizational forms and governance structures in the agri-food value chain.

The student appropriately interprets the findings of the analysis of organization and governance in value chains, and applies them correctly.

The student discusses roles of agri-food value chain and organizations in a variety of institutional environments.

The student analyzes and discusses networks of linkages between individuals and organizations in agri-food value chains.

3

The student describes key concepts related to the organization of value chains and networks in relation to the overall bioeconomy.

The student analyzes various organizational forms and governance structures in the agri-food value chain.

The student applies qualitative and quantitative tools to analyze organization and governance in value chains.

The student maps and analyzes the role of the agri-food value chain and organizations in a variety of institutional environments

The student maps and analyzes networks of linkages between individuals and organizations in agri-food value chains.

Assessment

Written exam & assignments 1 and 2

Written exam & project work

Written exam and project work

Written exam & project work

Written exam & project work

Litteraturlista

  1. FÖ0454 Literature List, 2022 [FÖ0454 Literature List, 2022] (https://drive.google.com/file/d/1E4TTE9Xzog68oCUKlmK1dAU-rpOfXnKM/view?usp=sharing)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0454 Anmälningskod: SLU-30207 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%