Ny sökning
FÖ0455

Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I

Andra kursvärderingar för FÖ0455

FÖ0455 Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I, 15,0 Hp

Organizing for sustainability - Organizational theory I

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgift 3,00 1002
Tentamen 12,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för företagsekonomi och kunskaper kring de begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.
- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden.
- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller i övningar.
- Tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv.
- Översiktligt beskriva hållbarhet som begrepp.
- Söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar och gästföreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

Kursen ger en introduktion till företagets värld och organisationsteoretiska perspektiv, med exempel på företag utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända seminarier.
Godkända övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0392, LB0077, MX0111 samt FÖ0418
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Miljövetenskap
Kurskod: FÖ0455 Anmälningskod: SLU-10239 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%