Ny sökning
FÖ0458

Produktionsekonomi

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0458

Läsåret 2019/2020

Produktionsekonomi (FÖ0458-20022), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

FÖ0458 Produktionsekonomi, 15,0 Hp

Production economics

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 10,00 1002
Inlämningsuppgift 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15hp mikroekonomi ska ingå samt 15 hp statistik, alternativt 5 hp matematik och 5 hp statistik. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper och färdigheter i produktionsekonomi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter i produktions- och kostnadsteori och operationsanalytiska metoder för att lösa avancerade ekonomiska problem i lantbruksföretag och förädlingsindustri,
- redogöra för begreppet resiliens och dess implikationer för lantbruksekonomiska problem,
- tillämpa EV-analyser, MOTAD-analyser och simulering för att lösa problem i en planeringsmiljö som karakteriseras av risk och osäkerhet - välja väl anpassade metoder för att analysera och lösa ovan nämnda problemområden i det fall att pris- och/eller produktionsrisk föreligger,
- tillämpa i kursen behandlade modeller för att förstå och analysera relationen mellan ny teknik och produktionsekonomiska förutsättningar i livsmedelskedjans primär- och sekundärled, och dess inverkan på utbudsförhållanden i lantbruksnäringen samt förväntade effekter på omgivande miljö.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar samt obligatoriskt projektarbete i grupp.

I kursen tillämpas lineära och icke-lineära modeller i en såväl statisk deterministisk som stokastisk miljö med utgångspunkt från fallstudier. Fallstudierna omfattar exempel på bl.a. effekter av ny innovativ teknik, förändrade miljöbestämmelser, jordbrukspolitiska interventioner, veterinärmedicinska aspekter samt förändrade förädlingsmönster i den råvarubaserade industrin.

Kursen innefattar följande delmoment:
- Fördjupad produktions- och kostnadsteori och dess anknytning till mikroteori
- Kalkylering och dess relation till mikroteori
- Resiliens –begrepp och implikationer för lantbruksekonomiska analyser
- Icke-lineär optimering med hänsyn tagen till restriktioner - teoretiska fundament
- Beslutsfattande under risk
- Metoder för riskanalys såsom EV-analys, MOTAD-analys och simulering
- Fallstudier i projektform
- Analyser av välfärdsekonomiska implikationer på sektorsnivå

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska moment (redovisning av projektarbeten).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom fyra års avslutade studier på jägmästarprogrammet med fördjupning inom företagsekonomi.

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom att studenter som är antagna till agronomprogrammet har kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi samt har läst antingen kurserna FÖ0449 (Företagsbeslut & mikroekonomi) och FÖ0373 (Lantbruksekonomi och driftsplanering) eller kursen NA0179 (Econometrics and programming). Kunskaper motsvarande Engelska 6.

För studenter som antagits ht 2015 eller tidigare kan kravet på FÖ0449 ersättas av kursen FÖ0395 och kravet på NA0179 kan ersättas med NA0161.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0456 och FÖ0362
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Agricultural Production Economics
Författare: David Debertin
ISBN: 978-1475244342
2) Coping with risk in agriculture
Författare: Hardaker, J. B., Huirne, R. B. M., Anderson, J. R. and G. Lien
ISBN: 978-0851998312

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Nationalekonomi
Kurskod: FÖ0458 Anmälningskod: SLU-20022 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%