Ny sökning
FÖ0459

Investering och finansiering

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Quantitative finance!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-08-15 and 2022-08-29. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FÖ0459

Läsåret 2022/2023

Investering och finansiering (FÖ0459-M1146)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Investering och finansiering (FÖ0459-10240)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Investering och finansiering (FÖ0459-M1240)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Investering och finansiering (FÖ0459-10045)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Investering och finansiering (FÖ0459-10182)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

FÖ0459 Investering och finansiering, 15,0 Hp

Quantitative finance

Ämnen

Företagsekonomi Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgifter 5,0 0202
Tentamen 10,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15 hp mikroekonomi ska ingå samt 15 hp statistik, alternativt 5 hp matematik och 5 hp statistik. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen avser att ge ett dynamiskt perspektiv på de ekonomiska problemställningar som rör anskaffande och användande av kapital i ett företags verksamhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- redogöra för företagets investeringsprocess och ekonomiska mål,

- analysera hur betalningsflöden samhörande till planerade investeringar utvärderas med hänsyn till skatt, inflation och osäkerhet,

- analysera med avseende på optimal livslängd och utbyte,

- analysera företagets val av finansiell struktur samt utvärdering av ett simultant investerings- och finansieringsbeslut,

- analysera företagets val av investeringsalternativ ur ett portföljteoretiskt perspektiv samt användandet av optionsteori i investeringsbeslutet.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, lektioner och övningar.Kursen behandlar investeringsteori, metoder för investeringsbedömning under såväl fullständig säkerhet som osäkerhet, portföljteori samt företagets val av finansiell struktur.Kursen innehåller följande moment:- Introduktion, klassificering av investeringar och värdet av tid

- Geometriska serier, finansiell matematik och räntebegrepp

- Beräkningsmetoder vid investeringsbedömning

- Utbyteskalkyl och ekonomisk livslängd

- Kalkylering med hänsyn till skatt och inflation

- Kalkylering under osäkerhet

- Portföljteori och förväntad nytta

- Capital Asset Pricing Model

- Arbitrage Pricing Model, teori och tillämpningar

- Det integrerade investerings- och finansieringsbeslutet

- Reala optioner, teori och tillämpningar

- Företagets investeringsprocessI delmomenten avseende investeringsteori samt reala optioner koncentreras framställningar till frågeställningar som är centrala för såväl företagsledning av småföretag som i förvaltandet av naturresurser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom fyra års avslutade studier på jägmästarprogrammet med fördjupning inom företagsekonomi.Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom att studenter som är antagna till agronomprogrammet har kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi samt har läst antingen kurserna FÖ0449 (Företagsbeslut & mikroekonomi) och FÖ0373 (Lantbruksekonomi och driftsplanering) eller kursen NA0179 (Econometrics and programming). Kunskaper motsvarande Engelska 6.För studenter som antagits ht 2015 eller tidigare kan kravet på FÖ0449 ersättas av kursen FÖ0395 och kravet på NA0179 kan ersättas med NA0161.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0451 och FÖ0271

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

ESSENTIAL READINGS

Main Course Textbook


[1] Principles of Corporate Finance, Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F., McGraw-Hill Companies, 12e. [BMA]

Other Textbooks

The following books may be used to provide additional content in some specific parts of the course:

[2] Microeconomic Analysis - Hal R. Varian - W. W. Norton & Company, [V], Chapters 11 and 20.

[3] Investment Science - David G. Luenberger - Oxford University Press, [L], second edition, Chapters 4, 6, 7, 8 and 12.

[4] Coping with Risk in Agriculture, Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Anderson, J.R., Gudbrand, L., CABI Publishing, Wallingford, 2004, [H&Al], chapters 5, 6, 7, 8.

[5] Inefficient Capital Markets: An Introduction to Behavioral Finance - Andrei Shleifer. Oxford UP, 2000.


Other suggested readings


Books

Options, Futures and Other Derivatives, by Hull, J.C., Prentice Hall; 5 edition.

Investment under Uncertainty, by Dixit, A.K., Pindyck, R.S., Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.

Bättre betalt för skörden – Riskhantering för lantbrukare, by Iwarson, T., Vaxholm: Sterners förlag AB, 2012.

Papers

• Barry, P.J., Escalante, C.L., Bard, S.K., 2001. Economic Risk and the Structural Characteristics of Farm Business, Agricultural Finance Review, 61, 1, 73-86.
• Chittenden, F., Hall, G., Hutchinson, P., 1996. Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial
• Structure: Review of Issues and Empirical Investigation, Small Business Economics, 8, 59-67. Cochrane, John. "New Facts in Finance." Economic Perspectives XXIII, no. 3 (1999).
• Collins, R.A., Hanf, C.H., 1998. Evaluation of Farm Investments: Biases in Net Present Value Estimates from Using Quasi-Deterministic Models in an Uncertain World, Agricultural Finance Review, 58, 81-91.
• Collins, R.A., 1988. Risk Analysis with Single-Index Portfolio Models: An Application to Farm Planning: Reply, American Journal of Agricultural Economics, 195-196.
• Collins, R.A., Barry, P.J., 1986. Risk Analysis with Single-Index Portfolio Models: An Application to Farm Planning, American Journal of Agricultural Economics, 152-161.
• Collins, R.A., 1985. Expected Utility, Debt-Equity Structure, and Risk Balancing, American Journal of Agricultural Economics, 627-629.
• Conrad, J.M., 1980. Quasi-Option Value and the Expected Value of Information, Quarterly Journal of Economics, 94, 4, 813-820.

• Featherstone, A.M., Moss, C.B., Baker, T.G., Preckel, P.V., 1988. The Theoretical Effects of Farm Policies on Optimal Leverage and the probability of Equity Losses, American Journal of Agricultural Economics, 572-579.
• Hardarker, J.B., Richardson, J.W., Lien, G., Schumann, K.D., 2004. Stochastic Efficiency Analysis with Risk Aversion Bounds: A Simplified Approach, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 48 (I-2), 253-270.
• Hutchinson, R.W., McKillop, D.G., 1988. Risk Analysis with Single-Index Portfolio Models: An Application to Farm Planning: Comment, American Journal of Agricultural Economics, 192-194.
• Johnson, R.W., 1992. Risk and the Farm Firm: A Corporate Finance View, Review of Marketing and Agricultural Economics, 60, 1, 9-21.
• Kahneman, D., and A. Tversky. "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk." Econometrica 47, no. 2 (March 1979): 263-91. CVF, Chapter 2.
• Lefley, F., Morgan, M., 1998. A new pragmatic approach to capital investment appraisal. The financial appraisal profile, International Journal of Production Economics, 55, 321-343.
• Maksimovic, V., Titman, S., 1991. Financial Policy and Reputation for Product Quality, Review of Financial Studies, 4, 1, 175-200.
• Moss, C.B., Ford, S.A., Castejon, M., 1991. Effect of Debt Position on the Choice of Marketing Strategies for Florida Orange Growers: A Risk Efficiency Approach, Southern Journal of Agricultural Economics, 103-11.
• Rabin, M. "Economics and Psychology." JEL 36, no. 1 (March 1998): 11-46.
• Reid, G.C., 1996. Financial Structure and the Growing Small Firm: Theoretical Underpinning and Current Evidence, Small Business Economics, 8, 1-7.
• Smith, Vernon, Gerruy Suchanek, and Arlington Williams. "Bubbles, Crashes and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset Markets." Econometrica 56, no. 5 (1988).
• Tegene, A., Wiebe, K., Kuhn, B., 1999. Irreversible Investment Under Uncertainty: Conservation Easements and the Option to Develop Agricultural Land, Journal of Agricultural Economics, 50, 2, 203-219.
• Titman, S., 1985. Urban Land Prices Under Uncertainty, American Economic Review, 75, 3, 505-514.
• Urcola, H.A., Lowenberg-DeBoer, J. 2007. A stochastic dominance method for incorporating yield monitor data into the hybrid and variety decisions of Argentinean farmers, Computers and Electronics in Agriculture, 58, 4–12.
• Usategui, J.M., 1990. Uncertain Irreversibility, Information, and Transformation Costs, Journal of Environmental Economics and Management, 19, 73-85.
• Wilson, W., Gustafson, C., Dahl, B., 2009. Production Risk and Crop Insurance in Malting Barley: A Stochastic Dominance Analysis, Agricultural Finance Review, 69 (I-1), 98-112.
• Young, R.P., Barry, P.J., 1987. Holding Financial Assets as a Risk Response: A Portfolio Analysis of Illinois Grain Farms, North Central Journal of Agricultural Economics, 9, 1, 77-84.

Additional material (papers, reports, etc.), whenever needed to complement the course’s content, may be provided later.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Nationalekonomi
Kurskod: FÖ0459 Anmälningskod: SLU-10146 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%