Ny sökning
FÖ0459

Investering och finansiering

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Quantitative finance!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-08-16 and 2021-08-30. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at econ-edu@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collection of your exam.

Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The administration

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för FÖ0459

Läsåret 2021/2022

Investering och finansiering (FÖ0459-M1240) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Investering och finansiering (FÖ0459-10045) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Investering och finansiering (FÖ0459-10182) 2019-09-02 - 2019-10-31

FÖ0459 Investering och finansiering, 15,0 Hp

Quantitative finance

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgifter 5,00 1002
Tentamen 10,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15 hp mikroekonomi ska ingå samt 15 hp statistik, alternativt 5 hp matematik och 5 hp statistik. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen avser att ge ett dynamiskt perspektiv på de ekonomiska problemställningar som rör anskaffande och användande av kapital i ett företags verksamhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för företagets investeringsprocess och ekonomiska mål,
- analysera hur betalningsflöden samhörande till planerade investeringar utvärderas med hänsyn till skatt, inflation och osäkerhet,
- analysera med avseende på optimal livslängd och utbyte,
- analysera företagets val av finansiell struktur samt utvärdering av ett simultant investerings- och finansieringsbeslut,
- analysera företagets val av investeringsalternativ ur ett portföljteoretiskt perspektiv samt användandet av optionsteori i investeringsbeslutet.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, lektioner och övningar.

Kursen behandlar investeringsteori, metoder för investeringsbedömning under såväl fullständig säkerhet som osäkerhet, portföljteori samt företagets val av finansiell struktur.

Kursen innehåller följande moment:

- Introduktion, klassificering av investeringar och värdet av tid
- Geometriska serier, finansiell matematik och räntebegrepp
- Beräkningsmetoder vid investeringsbedömning
- Utbyteskalkyl och ekonomisk livslängd
- Kalkylering med hänsyn till skatt och inflation
- Kalkylering under osäkerhet
- Portföljteori och förväntad nytta
- Capital Asset Pricing Model
- Arbitrage Pricing Model, teori och tillämpningar
- Det integrerade investerings- och finansieringsbeslutet
- Reala optioner, teori och tillämpningar
- Företagets investeringsprocess

I delmomenten avseende investeringsteori samt reala optioner koncentreras framställningar till frågeställningar som är centrala för såväl företagsledning av småföretag som i förvaltandet av naturresurser.


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom fyra års avslutade studier på jägmästarprogrammet med fördjupning inom företagsekonomi.

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom att studenter som är antagna till agronomprogrammet har kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi samt har läst antingen kurserna FÖ0449 (Företagsbeslut & mikroekonomi) och FÖ0373 (Lantbruksekonomi och driftsplanering) eller kursen NA0179 (Econometrics and programming). Kunskaper motsvarande Engelska 6.

För studenter som antagits ht 2015 eller tidigare kan kravet på FÖ0449 ersättas av kursen FÖ0395 och kravet på NA0179 kan ersättas med NA0161.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0451 och FÖ0271

ASSESSMENT

The course grade is assigned on the basis of course assignments and the final written (or home) exam.

Requirements for passing the course: passed assignments and passed the exam.

General rules and guidelines for assessment and grading are established in the regulations.

Course Assignments/Seminars

Course assignments are mandatory and will be evaluated on a pass/fail basis.

There will be one homework assignment and five seminar presentations. Homework assignments are posted on the course web page and are due by the date noted on the front page of the assignment or in the course schedule.

You are strongly encouraged to complete the homework assignments in study groups. You may, however, be required/allowed to hand in on an individual basis. The seminar reports are required to be submitted to CANVAS on a group basis.

Assignments are going to deal with the following topics:

COURSE COMPONENTS

TYPE OF TASK

1. VCB

Home assignment/seminar: solve problems related to various topics and presentations.

2. R

Seminars: solve problems related to various topics and presentations.

3. RM

Seminar/Article reflection

4. FO

Seminars: solve problems related to various topics and presentations.

5. FM

Seminars: solve problems related to various topics and presentations.

FINAL EXAM

Final written (or home) exam: The exam text will consist of solving exercises corresponding to at least one of the following topics:

RISK AND PORTFOLIO ANALYSIS

VALUE AND CAPITAL BUDGETING

RISK MANAGEMENT

FINANCIAL OPTIONS

FINANCIAL MANAGEMENT

EXAMINATION: The exam will be evaluated on the basis of the [U-3-4-5] marking scale.

RE-EXAMINATION: Re-exam sessions: in connection with the course and within one year.

1) Principles of Corporate Finance, Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F., McGraw-Hill Companies, 13e. [BMA]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Nationalekonomi
Kurskod: FÖ0459 Anmälningskod: SLU-10240 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%