Ny sökning
FÖ0460

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning

Andra kursvärderingar för FÖ0460

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10241) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-M1241) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10199) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10183) 2019-09-02 - 2019-10-31

FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning, 15,0 Hp

Sustainability and Financial reporting

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbarhetsrapportering och teori 10,00 1002
Redovisning för lantbruks- och skogsföretag 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 högskolepoäng, av vilka 90 högskolepoäng i företagsekonomi, och av dessa minst 30 poäng i ekonomistyrning och redovisning. Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom såväl hållbarhetsredovisning som finansiell redovisning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Analysera hållbarhetsrapporter.
- Bedöma en organisations påverkan på intressenterna.
- Föreslå praktiska lösningar för att implementera hållbarhetsrapportering i företagens kontrollsystem.
- Jämföra och kontrastera finansiell redovisning och hållbarhetsrapportering.
- Betrakta redovisning från ett bredare ekonomiskt och socialt perspektiv.
- Genomföra avancerade analyser av finansiella rapporter.
- Illustrera beroendet mellan konton i den finansiella redovisningen och syntetisera logiken i redovisningsprinciper.
- Utveckla kritiska analytiska färdigheter i att tillämpa teoretiska kunskaper för att lösa aktuella praktiska problem
- Jämföra behoven inom intern- och externredovisning, samt visa kopplingarna mellan intern- och externredovisning.

Innehåll

Kursen består av två delar: hållbarhetsrapportering och finansiell rapportering. Kursen börjar med hållbarhetsrapportering, med ett fokus på både historiska perspektiv och praktiskt tillämpning av hållbarhetsrapportering och reglering, samt dess teoretiska utgångspunkter. Därefter följer finansiell rapportering, med ett fokus på historiska perspektiv och logiken i redovisningens principer, samt på framtagandet och analys av finansiella rapporter. Fokus kommer att vara på International Financial Reporting Standards (IFRS), med fokus särskilt på värdering inom jord- och skogsbruk och resurser. Vidare läggs fokus på analys av finansiella rapporter från ett investerarperspektiv. Kopplingar mellan hållbarhetsrapportering och finansiella rapportering kommer att göras ur ett teoretiskt perspektiv.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och egna studier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet på 30 hp ekonomistyrning och redovisning kan även uppfyllas genom kursen FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0460 Anmälningskod: SLU-10154 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%