Ny sökning
FÖ0460

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0460-10199 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0460

FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning, 15,0 Hp

Sustainability and Financial reporting

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbarhetsrapportering och teori 10,00 1002
Redovisning för lantbruks- och skogsföretag 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 högskolepoäng, av vilka 90 högskolepoäng i företagsekonomi, och av dessa minst 30 poäng i ekonomistyrning och redovisning. Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom såväl hållbarhetsredovisning som finansiell redovisning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Analysera hållbarhetsrapporter.
- Bedöma en organisations påverkan på intressenterna.
- Föreslå praktiska lösningar för att implementera hållbarhetsrapportering i företagens kontrollsystem.
- Jämföra och kontrastera finansiell redovisning och hållbarhetsrapportering.
- Betrakta redovisning från ett bredare ekonomiskt och socialt perspektiv.
- Genomföra avancerade analyser av finansiella rapporter.
- Illustrera beroendet mellan konton i den finansiella redovisningen och syntetisera logiken i redovisningsprinciper.
- Utveckla kritiska analytiska färdigheter i att tillämpa teoretiska kunskaper för att lösa aktuella praktiska problem
- Jämföra behoven inom intern- och externredovisning, samt visa kopplingarna mellan intern- och externredovisning.

Innehåll

Kursen består av två delar: hållbarhetsrapportering och finansiell rapportering. Kursen börjar med hållbarhetsrapportering, med ett fokus på både historiska perspektiv och praktiskt tillämpning av hållbarhetsrapportering och reglering, samt dess teoretiska utgångspunkter. Därefter följer finansiell rapportering, med ett fokus på historiska perspektiv och logiken i redovisningens principer, samt på framtagandet och analys av finansiella rapporter. Fokus kommer att vara på International Financial Reporting Standards (IFRS), med fokus särskilt på värdering inom jord- och skogsbruk och resurser. Vidare läggs fokus på analys av finansiella rapporter från ett investerarperspektiv. Kopplingar mellan hållbarhetsrapportering och finansiella rapportering kommer att göras ur ett teoretiskt perspektiv.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och egna studier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading criteria, FÖ0460 Sustainability and financial reporting

On sustainability reporting and theory 10 Cr:

Stakeholder impact

Current issues

Internal & external reporting needs

Extra

Critically reflect upon and discuss the entity's stakeholder impact, using suitable theories.

Critically reflect upon and discuss the current issues in practice, using relevant terms.

Show a developed understanding of internal reporting and external reporting needs, through critically reflect upon and discuss these processes, using relevant theories.

Pass

Assess the entity's stakeholder impact.

Develop critical analysis skills in applying theoretical knowledge to current issues in practice.

Compare internal reporting and external reporting needs, demonstrating the links between internal and external reporting.

Disclosures

Implementation

Compare & contrast

Economic & social perspective

Extra

Critically reflect upon and show a developed understanding of sustainability reporting disclosures.

Critically analyze, discuss and compare different practical implementations of sustainability reporting demands in management control systems, using relevant theories.

Critically reflect upon and discuss similarities and differences between financial reporting and sustainability reporting, using relevant terms.

Be able to analyze and discuss accounting from a broader economic and social perspective.

Pass

Analyze sustainability reporting disclosures.

Propose solutions for practical implementation of sustainability reporting demands in management control systems.

Compare and contrast financial reporting and sustainability reporting.

Examine accounting from a broader economic and social perspective.

Requirements for a grade 3: 'Pass' on all seven grading criteria.

Requirements for a grade 4: 'Pass' on all seven grading criteria, plus three of the 'Extra'-criteria.

Requirements for a grade 5: 'Pass' on all seven grading criteria, plus five of the 'Extra'-criteria.

Agriculture and forest accounting 5 Cr

Analyzing financial statements

Accounts & financial reporting

Current issues

Internal & external reporting needs

Extra

Critically reflect upon and show a developed understanding of the process of analyzing financial statement.

Be able to analyze the interrelatedness of accounts within financial reporting, using suitable theoretical tools.

Critically reflect upon and discuss the current issues in practice, using relevant terms.

Show a developed understanding of internal reporting and external reporting needs, through critically reflect upon and discuss these processes, using relevant theories.

Pass

Conduct advanced analysis of financial statements.

Illustrate the interrelatedness of accounts within financial reporting and synthesize the logics of accounting principles.

Develop critical analysis skills in applying theoretical knowledge to current issues in practice.

Compare internal reporting and external reporting needs, demonstrating the links between internal and external reporting.

Requirements for a grade 3: 'Pass' on all four grading criteria.

Requirements for a grade 4: 'Pass' on all four grading criteria, plus two of the 'Extra'-criteria.

Requirements for a grade 5: 'Pass' on all four grading criteria, plus three of the 'Extra'-criteria.

1) Compendium
Författare: Arne Fagerström
Kommentar: There is no literature besides the compendium. It will be available for students at the course start in Canvas. If you need earlier access contact Arne Fagerström by e-mail arne.fagerstrom@gmail.com

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0460 Anmälningskod: SLU-10199 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%