Ny sökning
FÖ0460

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Sustainability and financial reporting!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-08-16 and 2021-08-30. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at econ-edu@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collection of your exam.

Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The administration

Andra kursvärderingar för FÖ0460

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10199) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10183) 2019-09-02 - 2019-10-31

FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning, 15,0 Hp

Sustainability and Financial reporting

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbarhetsrapportering och teori 10,00 1002
Redovisning för lantbruks- och skogsföretag 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 högskolepoäng, av vilka 90 högskolepoäng i företagsekonomi, och av dessa minst 30 poäng i ekonomistyrning och redovisning. Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom såväl hållbarhetsredovisning som finansiell redovisning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Analysera hållbarhetsrapporter.
- Bedöma en organisations påverkan på intressenterna.
- Föreslå praktiska lösningar för att implementera hållbarhetsrapportering i företagens kontrollsystem.
- Jämföra och kontrastera finansiell redovisning och hållbarhetsrapportering.
- Betrakta redovisning från ett bredare ekonomiskt och socialt perspektiv.
- Genomföra avancerade analyser av finansiella rapporter.
- Illustrera beroendet mellan konton i den finansiella redovisningen och syntetisera logiken i redovisningsprinciper.
- Utveckla kritiska analytiska färdigheter i att tillämpa teoretiska kunskaper för att lösa aktuella praktiska problem
- Jämföra behoven inom intern- och externredovisning, samt visa kopplingarna mellan intern- och externredovisning.

Innehåll

Kursen består av två delar: hållbarhetsrapportering och finansiell rapportering. Kursen börjar med hållbarhetsrapportering, med ett fokus på både historiska perspektiv och praktiskt tillämpning av hållbarhetsrapportering och reglering, samt dess teoretiska utgångspunkter. Därefter följer finansiell rapportering, med ett fokus på historiska perspektiv och logiken i redovisningens principer, samt på framtagandet och analys av finansiella rapporter. Fokus kommer att vara på International Financial Reporting Standards (IFRS), med fokus särskilt på värdering inom jord- och skogsbruk och resurser. Vidare läggs fokus på analys av finansiella rapporter från ett investerarperspektiv. Kopplingar mellan hållbarhetsrapportering och finansiella rapportering kommer att göras ur ett teoretiskt perspektiv.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och egna studier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet på 30 hp ekonomistyrning och redovisning kan även uppfyllas genom kursen FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Compendium
Författare: Arne Fagerström
Kommentar: There is no literature besides the compendium. It will be available for students at the course start in Canvas. If you need earlier access contact Arne Fagerström by e-mail arne.fagerstrom@gmail.com
2) Compendium
Författare: Arne Fagerström
Kommentar: There is no literature besides the compendium. It will be available for students at the course start in Canvas. If you need earlier access contact Arne Fagerström by e-mail arne.fagerstrom@gmail.com

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0460 Anmälningskod: SLU-10241 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%