Ny sökning
FÖ0460

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Sustainability and financial reporting!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-08-16 and 2021-08-30. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at econ-edu@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collection of your exam.

Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Corona

Kindly note that some of the teachings will be at Campus approx once a week. See schedule dated August 19th. For other Corona, information sees the student web.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The administration

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för FÖ0460

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-M1241) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10199) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning (FÖ0460-10183) 2019-09-02 - 2019-10-31

FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning, 15,0 Hp

Sustainability and Financial reporting

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbarhetsrapportering och teori 10,00 1002
Redovisning för lantbruks- och skogsföretag 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 högskolepoäng, av vilka 90 högskolepoäng i företagsekonomi, och av dessa minst 30 poäng i ekonomistyrning och redovisning. Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom såväl hållbarhetsredovisning som finansiell redovisning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Analysera hållbarhetsrapporter.
- Bedöma en organisations påverkan på intressenterna.
- Föreslå praktiska lösningar för att implementera hållbarhetsrapportering i företagens kontrollsystem.
- Jämföra och kontrastera finansiell redovisning och hållbarhetsrapportering.
- Betrakta redovisning från ett bredare ekonomiskt och socialt perspektiv.
- Genomföra avancerade analyser av finansiella rapporter.
- Illustrera beroendet mellan konton i den finansiella redovisningen och syntetisera logiken i redovisningsprinciper.
- Utveckla kritiska analytiska färdigheter i att tillämpa teoretiska kunskaper för att lösa aktuella praktiska problem
- Jämföra behoven inom intern- och externredovisning, samt visa kopplingarna mellan intern- och externredovisning.

Innehåll

Kursen består av två delar: hållbarhetsrapportering och finansiell rapportering. Kursen börjar med hållbarhetsrapportering, med ett fokus på både historiska perspektiv och praktiskt tillämpning av hållbarhetsrapportering och reglering, samt dess teoretiska utgångspunkter. Därefter följer finansiell rapportering, med ett fokus på historiska perspektiv och logiken i redovisningens principer, samt på framtagandet och analys av finansiella rapporter. Fokus kommer att vara på International Financial Reporting Standards (IFRS), med fokus särskilt på värdering inom jord- och skogsbruk och resurser. Vidare läggs fokus på analys av finansiella rapporter från ett investerarperspektiv. Kopplingar mellan hållbarhetsrapportering och finansiella rapportering kommer att göras ur ett teoretiskt perspektiv.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och egna studier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet på 30 hp ekonomistyrning och redovisning kan även uppfyllas genom kursen FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Course Grade

SUSTAINABILITY AND FINANCIAL REPORTING

COURSE CODE = FÖ0460

Your grade will be determined based on a Term paper, Q/A, cases and final exam as follow

Financial accounting 5 HP

Presentation*

Content

Points

Q/A F1 AFA

Seminar 1

5

Case F 1 from AFA

Seminar2

(Bookkeeping farm)

5

Case F2 from AFA

Seminar 6

(Fair value forest)

5

Termpaper

October 23

10

Exam

Written exam

25

Total points

50

Sustainability 10 HP

Q/A S1 FAR

Seminar2

5

Q/A S2 from FAR

Seminar3

5

Q/A S3 from UGO

Seminar 4

5

Q/A S4 from FHA

Seminar 5

5

Q/A S5 from AFA

Seminar 6

5

Case S1 from UGO

Seminar 4

(Sustainability reporting)

9

Case S2 from FHA

Seminar 5

(Externalities)

8

Case S3 from FAR

Seminar 6

(Circular economy)

8

Exam

Written exam

50

Total points

100

*Upload deadline the day before the seminars in the schedule.

Total points for full course 15 Cr is 50 plus 100 = 150 points

Scale Financial reporting segment 5 Cr

U Fail below 25 points

3 Pass 25-32 points

4 Pass with credit 33- 39 points

5 Pass with distinction 40-50 points

Scale Sustainability segment 10 Cr

U Fail below 50 points

3 Pass 50 – 65 points

4 Pass with credit 66 – 79 points

5 Pass with distinction 80- 100 points

Combined scale 5+10 Cr whole course, both segments must be passed

3 Pass 75 – 97 points

4 Pass with credit 98 – 119 points

5 Pass with distinction 120- 150 points

Grading criteria

On sustainability reporting and theory 10 Cr:

Stakeholder impact

Current issues

Internal & external reporting needs

Extra

Critically reflect upon and discuss the entity's stakeholder impact, using suitable theories.

Critically reflect upon and discuss the current issues in practice, using relevant terms.

Show a developed understanding of internal reporting and external reporting needs, through critically reflect upon and discuss these processes, using relevant theories.

Pass

Assess the entity's stakeholder impact.

Develop critical analysis skills in applying theoretical knowledge to current issues in practice.

Compare internal reporting and external reporting needs, demonstrating the links between internal and external reporting.

Disclosures

Implementation

Compare & contrast

Economic & social perspective

Extra

Critically reflect upon and show a developed understanding of sustainability reporting disclosures.

Critically analyze, discuss and compare different practical implementations of sustainability reporting demands in management control systems, using relevant theories.

Critically reflect upon and discuss similarities and differences between financial reporting and sustainability reporting, using relevant terms.

Be able to analyze and discuss accounting

from a broader economic and social perspective.

Pass

Analyze sustainability reporting disclosures.

Propose solutions for practical implementation of sustainability reporting demands in management control systems.

Compare and contrast financial reporting and sustainability reporting.

Examine accounting from a broader economic and social perspective.

Requirements for a grade 3: 'Pass' on all seven grading criteria.

Requirements for a grade 4: 'Pass' on all seven grading criteria, plus three of the 'Extra'-criteria.

Requirements for a grade 5: 'Pass' on all seven grading criteria, plus five of the 'Extra'-criteria.

Agriculture and forest accounting 5 Cr

Analyzing financial statements

Accounts & financial reporting

Current issues

Internal & external reporting needs

Extra

Critically reflect upon and show a developed understanding of the process of analyzing financial statements.

Be able to analyze the interrelatedness of accounts within financial reporting, using suitable theoretical tools.

Critically reflect upon and discuss the current issues in practice, using relevant terms.

Show a developed understanding of internal reporting and external reporting needs, through critically reflect upon and discuss these processes, using relevant theories.

Pass

Conduct advanced analysis of financial statements.

Illustrate the interrelatedness of accounts within financial reporting and synthesize the logics of accounting principles.

Develop critical analysis skills in applying theoretical knowledge to current issues in practice.

Compare internal reporting and external reporting needs, demonstrating the links between internal and external reporting.

Requirements for a grade 3: 'Pass' on all four grading criteria.Requirements for a grade 4: 'Pass' on all four grading criteria, plus two of the 'Extra'-criteria.

Requirements for a grade 5: 'Pass' on all four grading criteria, plus three of the 'Extra'-criteria.

1) Compendium
Författare: Arne Fagerström
Kommentar: There is no literature besides the compendium. It will be available for students at the course start in Canvas. If you need earlier access contact Arne Fagerström by e-mail arne.fagerstrom@gmail.com
2) Compendium
Författare: Arne Fagerström
Kommentar: There is no literature besides the compendium. It will be available for students at the course start in Canvas. If you need earlier access contact Arne Fagerström by e-mail arne.fagerstrom@gmail.com

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0460 Anmälningskod: SLU-10241 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%