Ny sökning
FÖ0461

Trädgårdsmarknaden

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0461

Läsåret 2021/2022

Trädgårdsmarknaden (FÖ0461-40144)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Trädgårdsmarknaden (FÖ0461-40048)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Trädgårdsmarknaden (FÖ0461-40133)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan

FÖ0461 Trädgårdsmarknaden, 15,0 Hp

The horticultural market

Ämnen

Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse för marknaden för trädgårdsprodukter och ge grundläggande insikt i hortikulturell marknadsföring. Hela värdekedjan omfattas från konsumtion till produktion, med de aktörer som är involverade på marknaden nationellt och internationellt. Vikten av att hela värdekedjan fungerar poängteras och illustreras under kursen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 


- identifiera och relatera olika funktioner och aktörer i värdekedjan för trädgårdsprodukter

- känna till och kunna förklara centrala begrepp och modeller inom marknads- och marknadsföringsområdet och kunna tillämpa de grundläggande marknadsföringsverktygen.

- beskriva och redogöra för konsumentens köpprocess och de faktorer som påverkar denna

- redogöra för olika aspekter av kvalitetsbegreppet och hur märkningar och certifieringar används för kvalitetssäkring genom värdekedjan och kommunikation gentemot slutkonsument

- identifiera och förklara hur förändringar i omvärlden påverkar aktörerna i värdekedjan och resonera kring hur företag och organisationer i trädgårdsnäringen kan förhålla sig till dessa förändringar

- använda relevant information, data och marknadsteori för att beskriva den internationella marknaden för trädgårdsprodukter och dess utveckling

- kunna belysa hållbarhetsaspekter och etik i relation till marknadsföring av trädgårdsprodukter och känna till lagar och regler som påverkar marknadsföringen

- ha utvecklat sin förmåga till muntlig och skriftlig presentation, samt kunna värdera och på ett konstruktivt sätt bidra med synpunkter på andras arbeten.

Innehåll

Kursen omfattar marknad och marknadsföring av trädgårdsprodukter i hela värdekedjan. Kursen ska ge grundläggande kunskap om marknad och marknadsföring, ge förståelse för hur marknadsföringen är en förutsättning för att kunna möta konsumenters och användares behov, samt ge förståelse för grundläggande marknadsteori. Kursen innehåller centrala områden som värdekedjan, omvärldsanalys, ekonomisk botanik, konsumentbeteende, marknadskommunikation, distributionskanaler, prissättningsstrategier, värdeerbjudandets utformning, marknadsteori samt marknadsföringsstrategi för företag och verksamheter som arbetar med trädgårdsprodukter och relaterade områden. I kursen används kvalitativ analys såväl som kvantitativ statistisk analys för att undersöka marknaden.Kursen är tematiskt uppbyggd och varje tema behandlas genom föreläsningar, övningar, workshops eller seminarier. Praktiska fall och uppgifter används för att visa på hur innehållet kan tillämpas i trädgårdsföretag.Informationssökning via bibliotekets databaser, samt muntlig och skriftlig presentationsteknik som ingår som ett generiskt kunskapsmoment i kursen.Schemalagda gästföreläsningar, övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen samt redovisning av projektarbeten och uppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd redovisning av projektarbeten och uppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Både engelsk och svenskspråkig kurslitteratur förekommer.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogra
Ersätter: FÖ0352, FÖ0423

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Marknadsföring - Teori, strategi och praktik Författare: Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (översättning) ISBN: 978-0-273-73600-4 [Marknadsföring - Teori, strategi och praktik] (https://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_parment_mark_1/) Kommentar: Detta är kursens huvudbok. Boken är en svensk version av Armstrong 6 Kotler "Marketing: an introduction (ed. 7e)". Det går lika bra att använda den engelska boken (det finns flera utgivningar och de fungerar bra allihop. Fråga kursansvarig om du är osäker vilken bok du kan använda). Boken har använts vid fler kurser på Alnarp, så det kan också finnas begagnade exemplar till försäljning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: FÖ0461 Anmälningskod: SLU-40150 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%